logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Aktuální  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


          

 

6. 4. – 3. 6. 2018 (vernisáž 5. 4. 2018 v 17 hodin)
6 April – 3 June 2018 (Opening 5 April at 17:00)

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Morasvkoslezského kraje.
The patrons of the exhibition is Lukáš Curylo, Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

Kurátoři / Curators: Studio Odile Decq a Tadeáš Goryczka

Odile Decq (18. července 1955, Francie) je mezinárodně uznávaná a často oceňovaná francouzská architektka, urbanistka a akademická pedagožka. Je zastánkyní neústupného postoje v rámci hledání řešení. V roce 1996 získala ocenění Zlatého lva v rámci Bienále architektury. Originalita její tvorby zahrnuje nejen pozoruhodný tvůrčí rukopis, objevné postoje a neúnavný proces hledání, ale zároveň lze její práce popsat jako zmaterializovaný univerzální prostor, který v sobě zahrnuje urbanistické plánování, architekturu, design a umění v jednom. Její multidisciplinární přístup byl mimo jiné oceněn „Jane Drew Prize“ v roce 2016. O rok později získala velmi prestižní mezinárodní ocenění od globálního architektonického portálu společnosti Architizer.
Odile Decq působila od roku 1992 jako profesorka v École Spéciale d'Architecture v Paříži, kde byla v roce 2007 zvolena vedoucím Katedry architektury. Odešla v roce 2012 a následně vybudovala a založila svou vlastní školu v Lyonu s názvem Institut Confluence for Innovation and Creative Strategie in Architecture.

Výstava vznikla ve spolupráci Kabinetu architektury, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Studia Odile Decq z Paříže a koná se v rámci desátého ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění ARCHIKULTURA 2018.

Odile Decq (18 July 1955, France) is an internationally renowned, multiple award-winning French architect, urban planner and academic. She is known for her uncompromising stance when seeking solutions. In 1996 she won the Golden Lion at the Venice Architecture Biennale. The originality of her work rests not only in her remarkable and distinctive creative idiom and her tireless search for discovery; her work can be described as universal space given material form – encompassing urban planning, architecture, design and art in a single coherent entity. Her interdisciplinary approach was recognized when she was awarded the 2016 Jane Drew Prize. In the following year she won the prestigious international Architizer A+ award.
In 1992 Odile Decq began teaching at the École Spéciale d’Architecture in Paris, where in 2007 she was appointed as the head of the Architecture Department. She left this position in 2012 to establish her own institute in Lyon – the Confluence Institute for Innovation and Creative Strategies in Architecture.

This exhibition is a result of collaboration between the Architecture Department of the Gallery of Fine Arts in Ostrava and the Odile Decq Studio in Paris. It is being held as part of the tenth international festival of architecture, design and art ARCHIKULTURA 2018.

Přednáška Odile DECQ 
čtvrtek 5. 4. v 15.30 h

vstup volný

Komentovaná prohlídka výstavou Studio Odile DECQ 
čtvrtek 5. 4. v 18.30 h

vstup volný

 


Odile DECQ, portrait. Photo © Franck Juery


Studio Odile DECQ, Tangshan, 2015
Photo © Jinri&amp Zhu Jie


Studio Odile DECQ, FRAC Bretagne, 2012
Photo © Roland Halbe FRAC 2089-0149


Návrh výstavy v Domě umění. © Studio Odile DECQ

 


 

 

11. 4. – 10. 6. 2018 (vernisáž 10. 4. v 17 h)
11 April – 10 June 2018 (Opening 10 April at 17:00)

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

Kurátor / Curator: Petr Vaňous

Název výstavy Napřed uhořet naznačuje postoj. Neznamená přímo oběť nejvyšší, například zápalnou. Není tak jednorozměrný. Má v sobě i momenty odlehčení. „Oběť“ jako nástroj odstupu a sebeironie. Podstatným momentem je tu samotný proces „hoření“. Látková proměna. Tu si lze představit doslova – jako hořící oheň – nebo metaforicky – jako cosi, co „spaluje“. Každá tvorba v sobě toto energetické spalování předpokládá, neboť právě tudy vede cesta k tomu, aby transformací něco vzniklo. Nic se neděje jen tak. Ale proč uhořet „napřed“? Vraťme se k předpokladu tvorby. V názvu je uložena časová posloupnost. Člověk, který tvoří, je nejprve spalován. Co ale nastane potom? Poté, co odezní tento transformační proces? To nikdo netuší. Můžeme se pouze vždy znovu a opakovaně domnívat, jaký horizont tento akt otevře, nebo uzavře a jakým způsobem. Přesně dvě střídající se polarity, v nichž se odehrává jak fotografické dílo Ivana Pinkavy (nar. 1961), tak sochařská tvorba Eliáše Dolejšího (nar. 1982).

Napřed uhořet znamená tedy něco podobného jako „vstoupit nahý do svého osudu“, řečeno básníkem Robertem Desnosem. Osud zní v básnickém obratu netělesně, ale je fyzicky pociťován. Dynamický rozpor mezi čistotou nehmotné imaginace a jejím konkrétním fyzickým prožitkem nacházíme jako východisko, v tvarosloví a poetice obou autorů. Oba, zaujatí svým tématem, pracují ve svém výrazovém médiu napříč tradičně ustálenými žánry. Nejsou pro ně důležité. Podstatnější nežli estetické kategorie žánru je tu síla okamžitého výrazu, který zachycen trvá a prostupuje časem. Tvorbu obou sytí vnitřní spalování. Tady hledejme pokaždé jinou konstrukci tvarů, jež roste zevnitř voleného materiálu a ustaluje ho v objekt či objektovou situaci. A tady hledejme motivy fotografií, které ztělesňují neživé a oživují mrtvé. Jako by celebrovaly jakousi abstraktní mši, když ukazují, jako na oltářní menze, zbytky lidského času, proti kterému jsou rituálně stavěny relikviáře naděje. Tento dialektický protipohyb stojí za neustálým napětím, jež lze vyhodnotit jako odsouzení k tomu, neustále něco očekávat, něco, co přinese čas, neboť čas, stejně jako osud, je vnímán rozporně – imaginárně i tělesně.

Výstava je budována jako strukturální pole, v němž se fotografie Ivana Pinkavy přichylují k tematizaci lineárního času (lidský čas, dospívání, mládí, stárnutí, smrt, čas civilizace), zatímco prostorové objekty a objektové situace Eliáše Dolejšího reflektují spíše čas cyklický (mýtus, meta-vyprávění, rituál). K výstavě, která představí ostravskému publiku aktuální a aktualizovanou tvorbu obou autorů z jiného, nežli chronologického úhlu pohledu, vyjde knižní katalog publikující přímo situace vzniklé v rámci výstavní instalace v prostorách ostravského Domu umění.

The title of the exhibition – Burning Through – captures both artists’ creative attitude. The idea of “burning” is not one-dimensional; the notion of the artist’s self-sacrifice is subverted and lightened by a stance characterized by an ironic detachment from the self. It encapsulates an attitude that is in line with the poet Robert Desnos’ concept of “stepping naked into one’s fate”. In the poet’s words, fate seems to be something incorporeal – yet it brings a physical sensation. The dynamic clash between the purity of intangible imagination and concrete physical experience forms the foundation for the style and poetics of both artists featured in the exhibition – the photographer Ivan Pinkava (1961) and the sculptor Eliáš Dolejší (1982).

Both artists, in their different media, cut across traditional, established genres in their concerted focus on the theme. Genre boundaries are not important to them. More than aesthetic categories, their works are imbued with the power of momentary expression, which – once captured – lasts and permeates through time. Both artists quench their internal “burning” through their work.  Here we can seek ever-new constructions of forms, emerging from and growing within the chosen material, and becoming fixed as an object or situation. And here we can seek motifs in photographs embodying the non-living and reviving the dead. It is as if the photographs were celebrating a form of abstract mass – presenting, as on an altar, the remnants of human time, against which the relics of hope are ritually contrasted. This dialectical counter-motion lies behind the constant tension that can be seen as condemning us to constantly expect something – something that time will bring, because time, like fate, is perceived in a dichotomous way, both as imagination and as physicality.

The exhibition is conceived as a structural field in which Ivan Pinkava’s photographs tend towards a thematization of linear time (human time, adolescence, youth, ageing, death, the time of civilization), while Eliáš Dolejší’s spatial objects and situations gravitate towards the reflection of cyclical time (myth, meta-narrative, ritual). The exhibition presents both artists’ current and recent work from a non-chronological perspective. It will be accompanied by a printed catalogue capturing the situations created as part of the exhibition installation at Ostrava’s House of Art.   

 

Komentovaná prohlídka výstavou Ivan Pinkava – Eliáš Dolejší / Napřed uhořet / Burning Through
čtvrtek 26. 4. v 17 h 

vstup s platnou vstupenkou na výstavu, nutná rezervace na www.rezervace-gvuo.cz    


Ivan Pinkava, Bez názvu, 2017

 


Eliáš Dolejší, Lapač snů, 2015

 


Ivan Pinkava, Menza, 2017

 


Eliáš Dolejší, Kočárek, 2013

 

 


 

 

11. 4. – 10. 6. 2018 (vernisáž 10. 4. v 17 h)
11 April – 10 June 2018 (Opening 10 April at 17:00)

Záštitu nad výstavou převzal Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, Deputy Governon of the Moravian-Silesian Region.

Kurátor / Curator: Jiří Jůza

Když v lednu roku 2016 odešel na věčnost opavský herec Emanuel Křenek, pro spoustu přátel divadla to byla velká ztráta. Emanuel Křenek byl vedle své šedesátileté vynikající divadelní kariéry také milovníkem a obdivovatelem výtvarného umění. Přátelil se s mnohými umělci, pořádal jim výstavy (například v prostorách divadelního klubu a foyer Slezského divadla), připravoval publikace a sám je fotil. A to velmi zajímavě, citlivě, s rozeznatelnou vysokou mírou přátelství je také publikoval (například Jana Baucha, Jiřího Koláře a jiné). Podstatnou část svého života se výtvarným umění obklopoval, sbíral ho a žil jím. K ostravské galerii měl laskavý vztah, rád ji navštěvoval a častokrát vzpomínal na léta dětství, kdy bydlel s rodiči v blízkosti Domu umění.

Při jedné příležitosti mě překvapil skromným dotazem, zda může odkázat galerii svou kolekci. Nesměle jsem souhlasil. Byl jsem přesvědčen, že se tak dlouho nestane, a časem jsem si začal myslet, že se vše zapomene. Emanuel Křenek však vše naplnil a jeho pozůstalost se dle druhu dostala do veřejných institucí v kraji. Galerijní sbírky byly rozšířeny o 38 obrazů, 55 plastik a 79 grafik a kreseb. Díla jsou spíše komorního charakteru, ale mnohá velmi zajímavá, vzácná a sbírku kvalitou obohacující.

Na výstavě se návštěvníci setkají s autory, jako jsou například Jan Bauch, František Hudeček, František Gross, Josef Istler, Josef Liesler, Jaroslava Pešicová, František Štorek, Vladimír Komárek, Ivan Ouhel, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdena Fibichová, Vladimír Preclík a dalšími. Výstava je především poděkováním a poctou Emanuelu Křenkovi, vpravdě renesanční osobnosti, člověku nesmírně moudrému a vzdělanému, duši přátelské a laskavé. 

When the much-loved Opava actor Emanuel Křenek passed away in January 2016, the loss was felt by many theatre-goers. Besides having pursued a theatrical career spanning six decades, Emanuel Křenek was also a great admirer of art. He cultivated friendships with many artists, and he organized exhibitions (some of them in the foyer and club of “his” Silesian Theatre in Opava). As an accomplished photographer of artworks, he also prepared a number of publications which helped to bring the work of his friends – including celebrated names such as Jan Bauch and Jiří Kolář – to the attention of a wider public. For most of his life he surrounded himself with art – he was a passionate collector, and he “lived” art every day. He was an enthusiastic visitor to Ostrava’s gallery, fondly recalling his childhood when he and his family lived not far from the House of Art.

Once he surprised me with a modest request – he asked if he could donate his collection to our gallery after his death. Humbled by his generosity, I agreed. I was confident that many years would elapse before such an event, and as the years passed I thought that the idea had been forgotten. But Emanuel Křenek remained true to his word; after his death, his collection found its way into various public institutions in the region. Our gallery received 38 paintings, 55 sculptural works, and 79 drawings and pieces of graphic art. The works are small in scale, but include many pieces which are rare, interesting, and of high quality – truly a valuable addition to our collections.

At the exhibition, visitors can acquaint themselves with the works of artists such as Jan Bauch, František Hudeček, František Gross, Josef Istler, Josef Liesler, Jaroslava Pešicová, František Štorek, Vladimír Komárek, Ivan Ouhel, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Zdena Fibichová, Vladimír Preclík and more. The exhibition is primarily conceived as a way of expressing our deep gratitude to Emanuel Křenek – a true Renaissance man, wonderfully erudite and wise, with a kind and gentle soul.

 

Komponovaný večer na počest Emanuelu Křenkovi
31. 5. v 17 h


Foto: Slezské divadlo Opava

 


František Hudeček, Přístav, 1947

 


Eva Kmentová, Pěst, 1971

 


František Gross, Bez názvu, 1982

 


 

 

 

 

 

 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist