logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Archív výstav  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - 20 hodin
středa - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


            
 
 

 

     

 

2018

 

 

26. 1. – 31. 12. 2018, (Vernisáž 25.1.2018 v 17 hodin)
Dům umění, Ostrava

Kurátor: Jiří Jůza

Ostrava se v prvních desetiletích dvacátého století etablovala v nové průmyslové a společenské centrum, které získalo dominanci v regionu. Velmi záhy však začala pociťovat zásadní nedostatek adekvátního výstavního prostoru. Se vznikem Československa získaly její emancipační snahy nový impulz, na jehož základě vznikla idea Domu umění, který by prezentoval stálou expozici, jejíž základ tvořila Jurečkova obrazárna, vystavoval současné umění, sdružoval umělce a v neposlední řadě plnil výchovné a vzdělávací funkce. K realizaci výstavní budovy dopomohlo setkání Františka Jurečky, ostravského stavitele a sběratele umění, a prvního ředitele Domu umění Aloise Sprušila, který Jurečkův odkaz galerii neobyčejným způsobem rozvíjel v období první republiky.
Expozice představuje nejen umělecké poklady z období zrodu Domu umění, ale i architekturu budovy, zmíněné osobnosti a celou řadu archivních dokumentů.

During the first decades of the 20th century, Ostrava established itself as the dominant industrial and cultural centre of the region. However, the city soon had to contend with a critical lack of adequate exhibition premises. The creation of the independent Czechoslovakia in 1918 provided an impulse for bold, self-confident new projects in the cultural sphere – and one of these projects was the idea of building a new art gallery in Ostrava, to be known as the House of Art (Dům umění). It was to house a permanent exhibition based on František Jureček’s gallery collection, as well as showcasing contemporary art, providing a forum for artists to meet and collaborate, and playing a valuable role in educating the general public about art. The project eventually became a reality largely thanks to the joint efforts of František Jureček (an Ostrava building contractor and art collector) and the gallery’s first director Alois Sprušil, who played a crucial role in developing the legacy left by Jureček during the inter-war period.
The exhibition presents not only valuable works dating from the era when the House of Art came into existence, but also the architecture of the building, the roles played by Jureček and Sprušil, plus a large number of archive documents.
 

 

26. 1. – 25. 3. 2018, (Vernisáž 25.1.2018 v 17 hodin)
Dům umění, Ostrava

Kurátor: Jiří Jůza

Abstraction-Création byla jedna z nejdůležitějších a největších mezinárodních skupin, které sdružovaly umělce abstraktního a geometrického ražení. Vznikla v Paříži 15. února 1931 iniciativou belgického malíře a sochaře Georgese Vantongerloo, holandského architekta, malíře a teoretika Théa van Doesburga a v neposlední řadě francouzského malíře Auguste Herbina. Hnutí vzniklo z potřeby teoretického zakotvení abstraktního umění a propagace jeho výsledků.
Dvacátá a třicátá léta byla obdobím vzniku řady avantgardních skupin, ale hlavním impulsem pro založení skupiny byl van Doesburgův text Art Concret. Konkrétní umění pak začalo žít novým životem. V průběhu následujících sedmi let se členy skupiny stala plejáda skvělých umělců a pionýrů abstraktního umění. Za celé období existence prošlo hnutím na čtyři sta osobností. Skupinu řídil komitét, jehož členem byl v prvních letech i František Kupka.
Prezentované album je ohlédnutím za tvorbou skupiny z nejdůležitějšího období její existence. Výběr byl sice limitován možnostmi jednotlivých členů, ale přesto se podařilo seřadit třicet autorů, jejichž díla jsou navýsost reprezentativní.

Výstava se uskutečňuje ve spolupráci se SVETLIK ART FOUNDATION.

Abstraction-Création was one of the largest and most important international groups of abstract and geometric artists. It was formed in Paris on 15 February 1931 by the Belgian painter and sculptor Georges Vantongerloo; the Dutch architect, painter and theoretician Theo van Doesburg; and the French artist Auguste Herbin. The aim of the movement was to provide a theoretical foundation for abstract art and to promote the work of its members.
The 1920s and 1930s saw the emergence of numerous avant-garde groups, but the main impulse behind the foundation of Abstraction-Création was van Doesburg’s text Art Concret. The group injected new life into concrete art, and during the following seven years a plethora of talented and pioneering abstract artists became members; over 400 artists were associated with Abstraction-Création during its existence. The group was run by a committee, whose members in the first years included the Czech artist František Kupka.
This album is a retrospective view of the group’s work during the most important period of its existence. The selection of works is naturally limited; nevertheless, the album does bring together thirty artists whose works are fully representative of the group as a whole.
The exhibition will be held in cooperation with the SVETLIK ART FOUNDATION.

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.

Komentovaná prohlídka / Guided tour
14.2.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
Výstavou provede Jiří Jůza.
The exhibition will be guided by Jiří Jůza.

Vážení návštěvníci, komentovaná prohlídka je z organizačních důvodů zrušena.
Velice se Vám omlouváme.
 

 

26. 1. – 25. 3. 2018, (Vernisáž 25.1.2018 v 17 hodin)
Dům umění, Ostrava

Kurátoři: Ing. Jan Štefan, CSc., Jiří Jůza

 V závěru loňského roku jsme si připomněli výročí tři sta let od narození významného pražského malíře drobných žánrů Norberta Josefa Karla Grunda (1717–1767). Už za svého života se Grund etabloval na úspěšného autora, jehož díla se stala součástí významných obrazáren a předmětem zájmu mnohých sběratelů.  Grundovy práce jsou také součástí původní Jurečkovy obrazárny a staly se mentálním východiskem pro obrodu českého umění.
V dobové umělecké praxi totiž bylo obvyklé rozmnožování, dnes bychom řekli reprodukování, obrazů v ryteckých dílnách. Jednou z nich byla i významná česká dílna Jana Jiřího Balzera (1736–1799). Balzer ji vedl nejdříve se svými bratry Františkem, Matyášem a Řehořem v Lysé nad Labem, později pak se svými syny v Praze. Posléze obdržel titul císařsko-královského mědirytce, čímž získal právní ochranu svých prací. Většinu jeho dílenské produkce tvořily listy podle předlohy významných umělců, jejíž součástí bylo i přibližně dvě stě listů podle obrazů Norberta Grunda.
Vystaveny budou jak Grundovy originální malby, které zapůjčily Strahovská obrazárna a Nadace pojišťovny Kooperativa, tak i Balzerovy rytecké reprodukce ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě.

At the end of last year, we celebrated three centuries since the birth of the renowned Prague genre painter Norbert Josef Karl Grund (1717–1767). Grund built up a solid reputation during his lifetime; his works were displayed in leading galleries and were much sought-after by collectors. His works also formed part of Jureček’s original gallery collection, and represented a major inspiration for the Czech artistic revival.
During Grund’s life, it was common practice for engravers’ workshops to produce mass reproductions of artworks. One such workshop in Bohemia was run by Johann (Jan) Balzer (1736–1799). Initially he ran the workshop with his brothers Franz, Mathias and Gregor in the town of Lysá nad Labem (Lissa); later he relocated the workshop to Prague, where he ran it with his sons. He was awarded the title of Imperial-Royal Engraver, which granted legal protection to his works. Most of the workshop’s production consisted of engravings based on the works of major artists – including around two hundred pieces reproducing paintings by Norbert Grund.
The exhibition will include both Grund’s original paintings (borrowed from the Strahov Gallery and the Kooperativa Foundation) and Balzer’s engraved reproductions (from the collections of the Gallery of Fine Arts in Ostrava).

Komentované prohlídky / Guided tours
20.2.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
20.3.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
Výstavou provede Ing. Jan Štefan, CSc.
The exhibition will be guided by Ing. Jan Štefan, CSc.
 

 

26. 1. – 25. 3. 2018, (Vernisáž 25.1.2018 v 17 hodin)
Dům umění, Ostrava

Společný projekt pedagogů, absolventů a studentů malířských ateliérů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě reaguje na často přítomné otázky spojené s hranicemi malby v současném postmediálním prostředí. Objevuje se potřeba nové definice malby, nalezení jejího pevného místa mezi rozmanitými a prudce se rozvíjejícími novými médii (film, video, nebo digitální fotografie). Výstava se zabývá právě zkoumáním obrazu a vymezením jeho prostoru ve slovenských i českých ateliérech uměleckých vysokých škol. Nedílnou součástí výstavního projektu bude také konference se stejnojmenným názvem, která za účasti výtvarných teoretiků z českého i slovenského prostředí vnese nové reflexe a pohledy na výtvarné umění nejen studentům, ale i poučené veřejnosti se zájmem o malbu a současnou výtvarnou scénu. Kurátory výstavy jsou Daniel Balabán, Ivan Csudai a Beata Jablonská.
Searching for the boundaries of painting in a post-media environment
This joint project – involving teachers, graduates and students of the painting studios at Bratislava’s Academy of Fine Arts and Design and the Faculty of Fine Arts at the University of Ostrava – responds to frequently posed questions regarding the boundaries of painting in today’s post-media environment. There is a pressing need for a new defi nition of painting which would enable it to fi nd its own fi rm place amongthe diverse and rapidly developing new media (film, video, digital photography). The exhibition focuses on the ways in which art studios at Czech and Slovak universities explore painting and define the space it occupies. An integral part of the exhibition project will be a conference featuring Czech and Slovak art theoreticians, which will bring new insights and perspectives on fine art not only for art students, but also for informed members of the public with a serious interest in painting and contemporary art. The exhibition curators are Daniel Balabán, Ivan Csudai and Beata Jablonská..

Komentované prohlídky / Guided tours
6.2.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
Výstavou provede Prof. Daniel Balabán
The exhibition will be guided by Prof. Daniel Balabán

8.2.2018 v 17 hodin / at 5 p.m.
Výstavou provede Doc. František Kowolowski
The exhibition will be guided by Doc. František Kowolowski

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.
 

Josef Čapek ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
 

12. 1. — 4. 3. 2018 (Vernisáž11. 1. 2018, 17 h / Opening11. 1. 2018, 5 p. m.)
Dům umění
Opava, Pekařská 12 / The House of Art,Opava, Pekařská 12

První galerijní výstavou letošního roku v opavském Domě umění bude prezentace díla Josefa Čapka. Čapek byl zásadní osobností české meziválečné scény, která se, jak je známo, profilovala ve více uměleckých odvětvích. Spoluzakládal Skupinu výtvarných umělců a posléze přestoupil do uskupení Tvrdošíjní. Čapkova malba dodnes zůstává jedinečným a osobitým dokladem pojetí moderní malby od jejího začátku až do počátku druhé světové války. Čapek dokázal syntetizovat kubismus do podoby jedinečného jazyka, který ve své době zaujal mnoho kritiků a sběratelů. Ve 30. letech se Čapkova sociální témata předchozí dekády proměnila. Zejména okolo poloviny 30. let se v jeho díle stále častěji objevovalo téma vlastenectví a tíha okolností spjatých s přímým ohrožením vlasti. Josef Čapek byl v tomto ohledu ostražitý stejně jako jeho bratr Karel, ani on ve svých dílech neskrýval obavy. Proto byl roku 1939 internován v koncentračním táboře, kde roku 1945 zemřel. Galerie výtvarného umění v Ostravě představí v Opavě jeho práce z 20. a 30. let minulého století.

The fi rst gallery exhibition of this year in Opava’s House of Arts will be a presentation of works by Josef Čapek. Čapek was a major fi gure on the Czech scene between the world wars, and he was renowned for his artistic versatility. He was a co-founder of the Group of Fine Artists (Skupina výtvarných umělců), and he later joined another group, the Obstinates (Tvrdošíjní). To this day, Čapek’s painting remains a unique and personal statement of his vision of modern art from its beginnings to the outbreak of the Second World War. He was able to synthesize Cubism into a unique artistic idiom which captured the attention of many critics and collectors. In the 1930s, Čapek’s work shifted away from the social themes that had dominated it during the previous decade; especially around the mid-1930s he began to address the issue of patriotism, aware of the direct threat that Czechoslovakia faced at the time. Like his brother, the writer Karel, Josef Čapek did not hide these fears in his work – and so in 1939 the Nazis internet him in a concentration camp, where he died in 1945. The Gallery of Fine Arts in Ostrava is exhibiting a selection of Čapek’s works from the 1920s and 1930s in Opava. 

VÝSTAVA JEDNOHO DÍLA ZE SBÍREK GVUO

Emil Filla
Kuřák, 1913
olej, plátno, 62,5 x 52cm

Dílo vybral Ondřej Horvath z Felix Atelieru v Ostravě


25. 1. – 25. 3. 2018 / Dům umění

Od ledna letošního roku galerie krátkodobě vystavuje v rámci svého nového vizuálního stylu solitérní dílo ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vystavená díla vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy pro jeden obraz. Na základě své volby se pak tyto osobnosti podělí o svůj specifický pohled na vybrané dílo, například formou přednášky či veřejného čtení.

Přednáška Felix Atelieru – spojení uměleckých světů, módy, kultury a salónu
Středa 7. 3., v 17 h

Prezentace a přednáška s videoprojekcí Hairstylisty Ondřeje Horvatha z Felix Atelieru v Ostravě. Jak se dá propojit kadeřnický salón s uměním, divadlem, hudbou a kulturou? A je práce kadeřníka či lépe hairstylisty uměním? Přijďte se seznámit s činností a aktivitami nového kulturně založeného Felix Atelieru, který je umístěný v historické budově na Masarykově náměstí. Večerem Vás provede majitel vyhlášeného ostravského salonu Ondřej Horvath.
vstup volný


Emil Filla, Kuřák, 1913, olej, plátno, 62,5 x 52cm (foto: GVUO)

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

Tradice v proudu modernity / Stálá expozice

18. 1. – 31. 12. 2017 (vernisáž 17. ledna 2017 v 17 hodin)

Kurátor: Renáta Skřebská


Dlouhodobá výstava představuje jeden z proudů výtvarného umění, který byl v určitých obdobích přeceňován a v jiných bagatelizován, a tím je tradiční malba. Jedná se o díla zakladatelů generace české malby, jako byl Luděk Marold, Vojtěch Hynais nebo Václav Brožík, jejichž tvorba je představena především portrétními díly. Dále jsou zde zastoupeny obrazy malířů, kteří byli dlouhý čas neprávem spíše na okraji zájmu uměnovědy, jako například Maxmilán Pirner nebo Beneš Knüpfer. A v neposlední řadě díla autorů, kteří se vymezili proti modernistickým proudům, ať již cíleně, nebo nevědomky v rovině formální, či námětové. Přesto lze jejich tvorbu do jisté míry považovat za základnu pro následné avantgardní výboje. Často se jedná o autory, kteří byli střídavě ceněni a zavrhováni, jako byl Julius Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radimský a řada dalších. Na výstavě jsou dále prezentována díla malířů, jako je Rudolf Kremlička nebo Václav Boštík ve výrazové poloze, ve které je příliš neznáme. Všechna díla spojuje řemeslná dokonalost a zároveň ryze vlastní invence a individuální rukopis v duchu tradiční malby, což je nečiní umělecky méně hodnotné než jejich slavnější avantgardní protějšky. Vystavená díla z období konce devatenáctého století do třicátých let dvacátého století pocházejí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě.

18 January – 31 December 2017 (exhibition opening: 17 January 2017 at 17:00)
House of Art

Tradition in the current of modernity / Permanent exhibition

This long-term exhibition presents a current of modern art whose importance has sometimes been overstated and at other times understated – traditional painting. Artists featured at the exhibition include the first members of this generation of Czech painters – such as Luděk Marold, Vojtěch Hynais and Václav Brožík – whose work is represented mainly through their portraiture. The exhibition also presents works by artists who for many years were unjustly viewed by critics and theorists as marginal figures – such as Maxmilián Pirner and Beneš Knüpfer. Other painters represented at the exhibition were at odds with the Modernist tendencies of the time – either deliberately or by accident, in both form and content – yet their works can in a sense be viewed as precursors of the avant-garde movement that would later emerge. For many of these painters – including Julius Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radimský and others – reception of their work fluctuated between enthusiasm and rejection. The exhibition also displays several paintings revealing little-known facets of the careers of artists such as Rudolf Kremlička and Václav Boštík. All the works presented at the exhibition are of outstanding technical quality, and they also reveal each painter’s distinctive artistic personality and creativity, manifested within the boundaries of traditional painting. Though traditional in concept, these painters’ works are no less artistically valuable than those of their better-known avant-garde counterparts. The works on display date from the end of the 19th century to the 1930s, and they are all taken from the collections of the Gallery of Fine Arts in Ostrava.Oldřich Blažíček, Zátiší s lidovou kreamikou, 1913, olej, plátno

 


 

 

Vlastislav Hofman

 

 

Vernisáž 26. 9. 2017 v 17 hodin

Dům umění, Ostrava


Osobnost mnoha talentů, architekt, scénograf, malíř, designér a grafik Vlastislav Hofman stál po dlouhá léta ve stínu svých známějších kolegů ze skupiny Tvrdošíjní. Jako představitel kubistické architektury spolu s Františkem Menclem navrhnul krematorium v Moravské Ostravě, které by dnes patřilo k architektonickým perlám města, kdyby jej tehdejší režim koncem sedmdesátých let nenechal srovnat se zemí.
Hofmanovo scénografické dílo zahrnuje přes čtyři sta divadelních výprav. Hofman graficky ozvláštnil řadu publikací a nezanedbatelný je i jeho přínos v oblasti užitého umění. Mnohé z jeho realizací nábytku či porcelánu dodnes slouží svému původnímu účelu a překvapují inovativním designem.
Všeobecně nadaný umělec získal během života řadu ocenění, mimo jiné i na mezinárodních výstavách v Paříži a Miláně. Nenechte si ujít výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která umělcovo jméno připomene veřejnosti a představí jeho scénografickou tvorbu, architektonické návrhy, malby, grafiku i užité umění.

Záštitu nad výstavou převzali:
ministr kultury ČR Daniel Herman,
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák,
primátor Statutárního města Ostrava Tomáš Macura.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministrestva kultury České republiky.

Generální mediální partner / General media partner:
Česká televize
Hlavní mediální partner / Main media partner:
Český rozhlas Ostrava
Mediální partneři / Media partners:
TV Polar, Moravskoslezský deník, Literární noviny, Artalk, Art&Antique, Ostravan, Artikl, Program, FAN – TOM, Radiohouse,
Partneři / Partners:
Moravskoslezský kraj, Rada galerií ČR, Anopress, Rengl, Epona Seepoint, Rail Reklam, Ministerstvo kultury ČR, Student Agency, Printo

Foto: Krematorium v Moravské Ostravě, Zdroj: Ostravské muzeum; Podsbírka fotografická; sign. XVIII-26-5-28

Projekt navazuje na rozsáhlou retrospektivu díla architekta, grafika, malíře, designera a mezinárodně uznávaného scénografa Vlastislava Hofmana (1884–1964), příslušníka Skupiny výtvarných umělců a skupiny Tvrdošíjní, která se konala v Obecním domě v Praze v roce 2004. Nesla název Kubista nejtvrdošíjnější a podtrhovala jeho uměleckou a názorovou pozici v české avantgardě počátku 20. století.
Koncepce připravované výstavy tentokráte klade výběrem prací důraz na Hofmanovu mimořádnou invenci a tvůrčí odvahu, jež se prosazovaly jak v jeho architektonických vizích a soutěžních návrzích, tak v designérské, grafické a scénografické tvorbě. Obsáhne všechny výstavní prostory galerie a klade si za cíl vyzdvihnout právě tuto Hofmanovu výjimečnost. V hlavním spodním sále položí důraz na řešení hřbitova v Praze-Ďáblicích (1911–1914), na dobu překračující návrhy fasád (1914) a na návrh řešení citadely Vyšehrad (1914–1915). Doplní je pronikavé designérské návrhy nábytku (1911–1913), ukázky užitého umění (1910–1919) a výběr grafické tvorby z let 1918–1921, obohacený o dosud nezveřejněné matrice linorytů a linořezů; opomenuty nebudou ani Hofmanovy návrhy Pomníků s urnou (1913–1915) a vize krematorií v Pardubicích (1919) a Písku (1920–1922). Vedlejší, tzv. přednáškový sál, věnujeme Hofmanovu zbořenému krematoriu v Moravské Ostravě, realizovanému ve spolupráci s ing. Františkem Menclem v letech 1923–1925. Jde o podstatnou část výstavy. Pokusíme se připomenout tuto výjimečnou stavbu a upozornit na brutální čin, ke kterému došlo za normalizace v roce 1980. Tato skutečnost je o to tragičtější, že se jednalo o Hofmanovu jedinou, komplexně řešenou kuboexpresivní stavbu. Z tohoto důvodu ji představíme prostřednictvím rozměrných digitálních tisků a celou kauzu aktualizujeme dobovým materiálem. Na spodní sály navážou v Kabinetu grafiky ukázky z cyklu F. M. Dostojevskij, který vyšel v roce 1917 pražským nakladatelstvím Františka Borového, a soubor kolorovaných linorytů Fysiognomie (1917–1918). Horní sál představí ukázky Hofmanovy malby z let 1915–1934, plakáty divadelních her a výběr zásadních prací z jeho scénografické tvorby. Tu obohatí snímky a projekce z divadelních inscenací; zveřejníme též díla scénografů, kteří dokázali na Hofmanovu scénografii podnětně navázat.
Výstavu doprovodí umělcova monografie z roku 2004 a katalog, zaměřený na nová zjištění v umělcově bohatém díle.
/Mahulena Nešlehová /

Komentovaná prohlídka výstavou s kurátory a významnými osobnosti v oblasti architektury se uskuteční v termínech:

Úterý 10. 10. v 17 hodin
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába

Úterý 24. 10. v 17 hodin
výstavou provede kurátorka PhDr. Mahulena Nešlehová – téma Hofmanova malířská a grafická tvorba

Čtvrtek 2. 11. v 17 hodin – dušičkový speciál
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába (+ promítání filmu Spalovač mrtvol)

Úterý 7. 11. v 17 hodin
výstavou provede PhDr. Lucie Vlčková – téma Hofmanovo užité umění

Úterý 21. 11. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Markéta Svobodová, Ph.D. – téma Hofmanova funerální architektura

Sobota 2. 12. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Věra Velemanová – téma Hofmanova scénografie

Úterý 5. 12. v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Gabriela Pelikánová

Úterý 19. 12. v 17 hodin
výstavou provede spolukurátor Mgr. Petr Gába

Čtvrtek 4. 1. 2018 v 17 hodin
výstavou provede Mgr. Gabriela Pelikánová

Vstup na komentované prohlídky s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace nutná na www.rezervace-gvuo.cz

Vzdělávací programy pro školy a veřejnost připravujeme na objednávku od úterý do pátku. Cena programu je 20 Kč na osobu (pedagogický doprovod zdarma). Programy je nutno rezervovat předem na telefonním čísle 734 437 181 nebo sedlakova@gvuo.cz. Bližší informace naleznete na www.gvuo.cz.

Vstupné:
Plné                            100 Kč
Zlevněné                     50 Kč
Senioři                        zdarma
Animační programy    20 Kč
Školní skupiny            10 Kč
Rodinné                      150 Kč
Skupiny nad 10 osob  70 Kč / osoba

 

 

 


 

 

Otakar Kubín ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě

10. 11. – 31. 12. 2017 (vernisáž 9. listopadu 2017 v 17 hodin)
Dům umění, Opava


Posledním z autorů, který se letos představí v prostorách opavského Domu umění, bude Otakar Kubín, další z čelních představitelů České moderny a progresivní výtvarné skupiny Osma. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Václava Hynaise, Hanuše Schwaigera, Václava Brožíka a František Thieleho. Po několika letech se stal asistentem kreslení na Uměleckoprůmyslové škole. Velmi záhy, již v roce 1912, však Československo opustil a usadil se ve Francii, kde se rychle etabloval. Pobýval v Provence a v roce 1925 přijal francouzské státní občanství. Navzdory členství v Osmě byl kubismem ovlivněn jen ve svých počátcích. Následně tvořil pod silným vlivem neoklasicismu. Ve Francii se dokázal prosadit natolik, že se stal členem takzvané Pařížské školy (L´École de Paris), opakovaně vystavoval na Salónu nezávislých a později také na salonu v Tuileriích. Od poloviny 20. let se Kubín začal koncentrovat na své typické práce, které vznikaly v plenéru. Byl velmi osobitý v používání barev tak jedinečných pro krajinu, ve které žil. Na obrazech z této doby vyniká především jeho velmi jemná a procítěná malba. Na počátku 50. let se vrátil zpět do Československa, kde však kromě místních motivů stále maloval výjevy z Francie. Na sklonku života se z rodných Boskovic vrátil zpět do Francie, kde také na podzim roku 1969 zemřel. /Jan Kudrna/


Foto: Otakar Kubín,Kaplička v Simiane,1935, olej,plátno,50 x 60,5cm, GVUO


Otakar Kubín from the collections of the Gallery of Fine Arts in Ostrava
10. 11. – 31. 12. 2017, The House of Art in Opava

The last of the authors, who will be present at the Opava House of Arts this year, will be Otakar Kubín, another of the leading representatives of Czech Modern and the progressive Osma – the art group. He graduated at the Academy of Fine Arts in Prague under professors Václav Hynais, Hanuš Schwaiger, Václav Brožík and František Thiele. After several years he became an assistant of drawing at the School of Applied Arts. Very soon, already in 1912 he left Czechoslovakia and settled in France, where he quickly established itself. He lived in Provence and in 1925 he accepted French nationality. Despite being a member of the Osma group, Cubism was only affected in its beginnings. He subsequently formed under the strong influence of neoclassicism. In France, he was able to enforce enough to become a member of the so-called Paris School (L'École de Paris), he repeatedly exhibited at the Salon of Independents and later at the Salon in Tuileries. Since the mid-1920s, Kubin has begun to concentrate on his typical work that has arisen in the plenary. He was very distinctive in using colors so unique to the landscape he lived in. In the paintings of this time, he is particularly impressed by his very fine and felt painting. At the beginning of the 1950s he returned to Czechoslovakia, where he still painted scenes from France in addition to the local motifs. At the end of his life he returned home from Boskovice to France, where he died also in the fall of 1969. / Jan Kudrna/

 


 

 

VÝSTAVA JEDNOHO DÍLA ZE SBÍREK GVUO

Schikaneder Jakub
Studie k obrazu Smutný návrat,1886
Olej, plátno, 17 x 24 cm


Sedmé dílo vybral básník, písničkář a prozaik Jan Burian


31.10.2017 – 7. 1.2018 / Dům umění

Od ledna letošního roku galerie krátkodobě vystavuje v rámci svého nového vizuálního stylu solitérní dílo ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vystavená díla vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy pro jeden obraz. Na základě své volby se pak tyto osobnosti podělí o svůj specifický pohled na vybrané dílo, například formou přednášky či veřejného čtení.

V pondělí 6. listopadu od 18 hodin se v Domě umění odehraje koncert Jana Buriana  & Bizzare band v rámci projektu Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO.
Vstup 100 Kč.


Foto: Jakub Schikaneder, Studie k obrazu Smutný návrat,1886, olej, plátno, 17 x 24 cm

 

 

 

 

 

Václav Špála ze sbírek GVUO
14. 7. – 30. 10. 2017 (vernisáž 13. července 2017 v 17 hodin)
Dům umění, Opava


Další ze série předních českých malířů ze sbírek Galerie výtvarného umění, který se představí v opavském Domě umění, je Václav Špála. Špála byl společně s dalšími malíři své doby členem progresivní skupiny Osma, ale také spolku Mánes a Skupiny výtvarných umělců. Byl výrazně ovlivněn francouzskou scénou. Po své návštěvě Dalmácie se roku 1911 opakovaně vracel do Paříže a pobýval i v Italii a na Balkáně. Navzdory silnému kubistickému vlivu si Špála dokázal uhájit odstup od jeho analytické varianty.  Svou barevností a především sepětím s venkovem a lidovými motivy vytvořil vlastní osobitý rukopis, který jej charakterizuje prakticky po celou dobu jeho aktivní tvorby. Jeho osobitost a určitá míra individualismu se nepřímo váže také k jeho členství ve skupině Tvrdošíjní, kde působil společně s dalšími svébytnými autory české moderny, jakými byli Josef Čapek, Jan Zrzavý a také Vlastislav Hofman. Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje velmi zajímavou a reprezentativní kolekci prací Václava Špály, kterou v opavském Domě umění představí v komplexní šíři. /Jan Kudrna/

Foto: Václav Špála, Dvě ženy u vody, 1914, olej, lepenka, 50x65 cm, GVUO

14. 7. – 30. 10. 2017 (Openning 13. 7. 2017 v 17 hodin)
Václav Špála from the collections of the Gallery of Fine Arts in Ostrava

Václav Špála is the next in a series of major Czech artists whose works will be presented at Opava’s House of Art (from the collections of Ostrava’s Gallery of Fine Arts). Špála, along with other important painters of his era, was a member of the progressive group Osma (‘The Eight’), but he was also involved in the Mánes association and the Skupina výtvarných umělců (‘Group of Fine Artists’). He was strongly influenced by developments in France. After visiting Dalmatia in 1911, he travelled to Paris on numerous occasions, as well as spending time in Italy and the Balkans. Despite showing the clear influence of Cubism, Špála’s work remained somewhat distanced from the analytical forms of the Cubist aesthetic. His use of colour, and his rootedness in the rural environment (also manifested in his use of folk motifs), enabled him to create his own distinctive artistic signature, which remained a typical feature of his work throughout almost his entire active career. Špála’s powerful artistic personality, incorporating a certain degree of individualism, was indirectly manifested in his membership of the Tvrdošíjní group (‘The Obstinates’), which also included his contemporaries Josef Čapek, Jan Zrzavý and Vlastislav Hofman. The Gallery of Fine Arts in Ostrava keeps a very interesting and representative collection of Václav Špála’s works, a broad range of which will be presented at Opava’s House of Art. / Jan Kudrna/

 


 

 

VÝSTAVA JEDNOHO DÍLA ZE SBÍREK GVUO

Petr Lysáček / Co s nimi?

dílo vybral rektor Ostravské univerzity prof. MUDr. Jan Lata, CSc.


Od 3. října 2017 / Dům umění

Od ledna letošního roku galerie krátkodobě vystavuje v rámci svého nového vizuálního stylu solitérní dílo ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vystavená díla vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy pro jeden obraz. Na základě své volby se pak tyto osobnosti podělí o svůj specifický pohled na vybrané dílo, například formou přednášky či veřejného čtení.

Úterý 11. října v 17 hodin se koná setkáni s rektorem Ostravské univerzity Janem Latou, výtvarníkem Petrem Lysáčkem a ředitelem GVUO Jiřím Jůzou.


Foto:Petr Lysáček, Co s nimi?, 2007,kombinovaná technika, 31 x 233 cm

From 3rd October
Exhibition of a single work / selected by Jan Lata

Lecture will be held on Tuesday, 11th October at 5 p.m.

 

 

 


 

 

Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO 
Robert Piesen - Gehinnom (Kráterový)
vybral František Kowolowski, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity

Od 6. června 2017 / Dům umění

Od ledna letošního roku galerie krátkodobě vystavuje v rámci svého nového vizuálního stylu solitérní dílo ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vystavená díla vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy pro jeden obraz. Na základě své volby se pak tyto osobnosti podělí o svůj specifický pohled na vybrané dílo, například formou přednášky či veřejného čtení.

Úterý 15. června v 17 hodin se koná přednáška Františka Kowolowského.

Foto: Robert Piesen, Gehinnom (Kráterový), 1963, laky, emaily, olej, plátno, 120 x 100 cm/ Photograph: Robert Piesen, Gehinnom (crater), 1963, varnishes, enamels, oil, canvas, 120 x 100 cm

From 6th  June
Exhibition of a single work / selected by František Kowolowski

Lecture will be held on Tuesday, 15th June at 5 p.m.

 

 

 

 

                                                                             

Antonín Střížek je autor, který je bytostně spjat s Ostravou. Prožil zde své dětství i část mládí. Navíc se na ostravská pro něj významná místa opakovaně a rád vrací.  Jak sám říká, jsou to pro něj existenciální výlety, při kterých nejen rekapituluje minulost, ale také tvoří a přemýšlí o své práci. Čerpá inspiraci a přemítá nad věcmi, na které mu svým způsobem jindy nezbývá čas.  Střížkovo dílo se začíná jasně profilovat již po absolvování Akademie výtvarného umění v Praze.  Už na přelomu 80. a 90. let vytvořil několik velmi zásadních prací (Husy a kometa, 1989 nebo K. H. Mácha, 1989). Podstatou jeho práce je epický prožitek, nebo vjem, který autora ovlivňuje bez ohledu na prvotní inspirativní impuls. Střížek zpracovává celou řadu témat, ať už jde o městské scenérie, nebo různé podoby zátiší. Pro jeho tvorbu je příznačná především obtížně popsatelná, avšak jasně rozpoznatelná radost. Ať už jsou jeho témata vážná, nebo banální, vždy jsou prezentována v autorově typické harmonii. Právě harmonie a vyváženost barevných vrstev, gest i proporcí utváří ze Střížkova díla poutavý a osobitý celek.

Výstava Antonín Střížek – Život představuje zásadní ukázky autorovy tvorby posledního desetiletí. Jak už sám název napovídá, pozornost bude zaměřena především na každodennost a pestrost městského prostředí. Právě koncentrace a zaujetí krajinou či pulzem města je jedním z hlavních témat autorovy tvorby poslední doby. Ať už maluje New York, Ostravu, ulice v čínských městech, bezejmenné scenérie nábřeží nebo ospalé dvory činžovních domů, je stále tím nenápadným divákem a pokorným vnímatelem. Prostředí města však není a nebude jediným leitmotivem Střížkova Života. Častým a typickým tématem autorovy tvorby jsou také zátiší. Jako významový, ale také filozofický kontrast bude na výstavě představena pozoruhodná a oceňovaná velkoformátová série metafyzických zátiší z roku 2009–2014 (Rudl, Minimax, Trockého vana a Kávovar). V této sérii Střížek klade důraz na podstatu vyobrazených předmětů. Dokáže nalézt unikátní proporci mezi vyobrazeným objektem, jeho okolím a barevnými plochami. Povyšuje předměty denní potřeby na objekty skulpturního až oltářního charakteru. Díky tomu se ani zde nevytrácí pomyslná příběhovost, která je v jeho obrazech silně přítomná.
Nedílnou součástí Střížkovy tvorby je také fotografie. Tvrzení, že je fotografií fascinován, není ani zdaleka troufalé. Střížek neužívá toto médium jen jako prvotní inspiraci pro svá plátna. Velmi často fotografuje místa, předměty a témata, která by byla malbou těžce zobrazitelná, nebo dokonce autorem „nenamalovatelná“. Z jeho snímků je patrné zaujetí a nebývalá koncentrace. Střížkovy fotografie reprezentují svébytnou a stále sledovanější polohu jeho tvorby. Jejich energie a jistá odlišnost od jeho malířského díla doplňuje a skládá pomyslnou mozaiku pocitů, prožitků a míst, která  navštívil a která jej zaujala.  /Jan Kudrna/

Pátek 21. 7. 2017 11.00–13.00
Komentované prohlídky a brunch s Hanou Puchovou a Antonínem Střížkem
Snídaně, svačina či oběd v rámci neformálního brunche a povídání o výstavách ŽIVOT Antonína Střížka a PEVNÉ VAZBY Hany Puchové za osobní účasti obou autorů, kteří svými výstavami také provedou.

Foto: Antonín Střížek, Rudl, 2009, olej, plátno, COLLETT Prague | Munich, 220 x 180 cm / Photograph: Antonín Střížek, Rudl, 2009, oil, canvas, COLLETT Prague | Munich, 220 x 180 cm

 

Antonín Střížek – Life

Antonín Střížek is an artist whose life and work are inextricably connected with Ostrava. It was in this city that he spent his childhood and much of his youth – and he has always enjoyed returning repeatedly to his favourite places in Ostrava. He describes these returns as existential journeys – enabling him not only to revisit the past, but also to create and think about his work. In Ostrava he finds inspiration, and he has time for contemplation – something that is lacking in his life elsewhere. Střížek’s work began to take on its distinctive contours soon after his graduation from the Prague Academy of Fine Arts. Some of his most important works date from the late 1980s and early 1990s (such as Geese and a Comet, 1989, or K.H. Mácha, 1989). At the core of his work is epic experience – impressions which influence the artist regardless of the original impulse and source of inspiration. Střížek addresses a broad range of themes, from urban scenery to various forms of still life. A characteristic feature of his art is a sense of joy – which, though difficult to describe, is clearly distinguishable. Whether his themes are serious or banal, they are always presented in Střížek’s typically harmonious manner. The harmony and balance of colour layers, gestures and proportions unites his oeuvre into a captivating and deeply personal entity.
The exhibition ‘Antonín Střížek – Life’ presents a selection of his most important work from the past decade. As the title suggests, the main focus is on everyday themes and the variety of the urban environment; the focus on urban landscapes and impulses is one of the central themes in Střížek’s recent work. Whether he is painting New York, Ostrava, the streets of Chinese cities, nameless river embankments or the sleepy courtyards of tenement blocks, he always remains an unobtrusive presence, a modest observer of his surroundings. But urban environments are not the only leitmotif in Střížek’s work. He also frequently returns to still lifes, which remain one of his most typical genres. To offer a semantic and philosophical contrast with his urban scenes, the exhibition also presents his remarkable and acclaimed series of large-format metaphysical still lifes dating from 2009–2015 (Rudl, Minimax, Trotsky’s Bath, Coffeemaker). In this series Střížek emphasizes the essence of the objects he depicts. He is able to capture a unique proportionality between the object, its surroundings, and colour surfaces. He elevates items of daily use into sculptural objects which could almost be displayed on an altar. Thanks to this quality, his still lifes never lose the narrative element that is such a characteristic feature of his paintings.
Another fundamental part of Střížek’s work is his photography. It is no exaggeration to say that he is utterly fascinated with this medium. He does not use photography merely as an initial source of inspiration for his canvases. Very frequently he photographs places, objects and themes that would be very difficult to depict in painting – being on the boundary of “unpaintability”. Střížek’s photography reveals a deep commitment and a remarkable intensity of concentration. His photographs form a distinct component of his oeuvre, one that is attracting more and more attention. Distinctively different from his paintings, and imbued with an intense energy, his photographs contribute their own specific piece to the mosaic that makes up Střížek’s work – a mosaic consisting of emotions, experiences, and the places that he has visited and that have captivated his imagination. /Jan Kudrna/

Guided tours and brunch with Han Puchová and Antonín Sřížek
Breakfast, snack or lunch as part of the informal brunche and talking about exhibitions Antonín Střížke's LIFE and Hana Puchova's STRONG BONDS by the personal participation of both authors who will also perform their exhibitions.

 

 


 

 

 

Hana Puchová se narodila 15. dubna 1966 v Ostravě. Počátky její profesionální umělecké dráhy spadají do období studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1991–1997) v Ateliéru ilustrace a grafiky Jiřího Šalamouna a Ateliéru typografie u profesora Jana Solpery. V roce 1996 absolvovala studijní pobyt v Marseille. Autorka žije a tvoří v Ostravě a v současné době učí výtvarnou výchovu na Církevní základní škole Přemysla Pitra v Ostravě-Přívoze.
Hana Puchová prožila celý dosavadní život, s výjimkou studijních let, v Ostravě.  Důvěrně zná její proměny v průběhu času, její ponurost, bezútěšnost, malost, ale i temnou romantiku a malebnost a především nutnost vybudovat si k ní vztah. Zde se setkala s řadou ostravských výtvarníků a literátů, kteří měli podobné názory a potřebu svobodné tvorby. Jednou z reakcí bylo založení umělecko-literární skupiny Přirození (1988–1992), která byla složená z umělců, jež působili v Ostravě mimo oficiální scénu. Během jejího působení se členy stali výtvarníci Daniel Balabán, Zdeněk Janošec Benda, Petr Pastrňák, Jiří Surůvka, Pavel a Helena Šmídovi i literát Jan Balabán, který se stal jedním z prvních a klíčových kurátorů autorčiných výstav. Hana Puchová patřila k blízkému okruhu přátel této skupiny.
Současná autorčina malířská tvorba je námětově zaměřena především na portréty a zátiší. Během studií se zabývala také krajinářskými motivy a žánrem. Příznačné jsou kaligrafické studie přírody (Dobrá na Šumavě, 1993), kde zachycuje magičnost dané krajiny (Černý kříž, 1993; Vltava a Nové Údolí, 1993). Hana Puchová se již v tomto počátečním období prezentuje jako autorka, která vidí a především maluje „obyčejné věci obyčejným způsobem“ a tím dosahuje „neobyčejných“ výsledků. K počátkům tvorby patří také studijní pobyt ve Francii v roce 1996. Kvaše, obměňující často jediné kompoziční schéma – pásovou frontální krajinu (Luminy, 1996; Vallon des Auffes, 1996) – ukazují nedotčenost přírody a její vytrženost z přítomnosti. Pro většinu děl francouzského pobytu, především u žánrových momentek (Děti hrající si na slepce; Děti s bundami naraženými na hlavy, 1996), je příznačná linie jako nosná funkce, přesnost linky, neobvyklá fauvistická barevnost a především klid, zasněnost a hravost.
Od počátku autorčina tvorba osciluje mezi kresbou a malbou, řada jejích prací vzniká za použití kombinovaných technik. K nejznámějším patří cyklus Oči hluboko dokořán (2004–2015). Jímavý příběh, kde se mísí lidské a bájné bytosti, které narážejí na osamělost, nepochopení a vztahovou prázdnotu. Zároveň potvrzuje autorčinu schopnost vytvořit jednoduchými často primitivistickými výtvarnými prostředky až básnickou vizi. Cyklus provází divoká romantika a osudovost.
Klíčovými tématy její tvorby jsou portréty a zátiší. Obsáhlým malířským cyklem otevírá cestu pomyslného návratu k rodinnému portrétu. Malby v nás mohou vyvolat pocit nostalgie, který známe se starých fotografií, kde se mísí ostych i pousmání nad jímavým kouzlem dávno minulého a občas také smutek. Nejedná se však o patetické a bezduché zachycení vzpomínek. Postavy vložené do lapidárně malovaného prostoru mohou působit jako naivní, rustikální a primitivní. Je zde soustředěná přímočarost, která v sobě nese něco neproniknutelného, tajemného. Tvarová kompaktnost a důmyslná barevná modelace, kde převládá modř, propůjčuje obrazu Jan a Daniel (2010) spirituální symbolický rozměr. Portrétované matky postrádají kanonickou krásu, přesto jsou krásné jiným úhlem pohledu, jakousi jímavou krásou gotických Madon a posvátností obyčejnosti (Karla a Mikoláš, 2011; Šárka a Frida, 2017). V portrétech je určitá slavnostnost a rozechvění, která se z portrétovaných přenáší do portrétu (Jiří a Nina, 2017). Enigmatická scéna pozadí umocňuje sledování děje v prvním plánu, kde probíhá soustředěné veristické zpodobnění postav s různými detaily a „atributy“ – tetování, papoušci (Ilona a Jirka, 2016) nebo něžná hračka v podobě kočky (Dita a Viktorka, 2012). Ke slovu se dostává schopnost využít každý odpozorovaný detail jako „stigmata“ na ruce, která jsou prozaickým kousnutím žáka mateřské školy (Nina, 2017). Je tu mlčenlivý klid, pousmání a harmonie, ale také statičnost, opuštěnost a ono tiché zastavení času, který portrétovaným mimo obraz neúprosně běží. Hana Puchová tvoří ojedinělou genealogii svých přátel a postupně také jejich dětí.

 

Výjimečnost pohledu a hloubku invence dokazuje také v rámci zátiší. Hana Puchová jakoby putováním v čase obnovila kouzlo a krásu květinových zátiší. Často maluje osamělé květiny ve skleněné váze, kde je zdůrazněná symetrie podle vertikální osy – pomocí větších kusů s vysokými stonky – narcis, lilie. Na první pohled některé kytice působí jako těžké a nelyrické. Při bližším pohledu, podobně jako u řady dalších autorčiných děl, začneme vnímat její technickou dovednost, tvarovou něhu a křehký půvab vegetativních forem. Výtvarně vychází z jevové reality, která zároveň vynáší utajený život prostorových věcí na jejich povrch. Květiny ve váze přestávají existovat jako část skutečnosti, proměňují se ve schéma podobně jako další předměty novodobých vanitas – zubní pasta, mobil, láhev s minerálkou a jiné každodenní předměty. Zátiší se rovná klidu a jako obraz objevuje statické kvality přírody a věcí. Tímto pohledem jsou viděny osobní zážitky, nenáročné, intimní spíše smutné než veselé, které promítnuty před diváka přesvědčují o stereotypech každodennosti pomocí často se opakujících prvků – pasta, sprej, odložený prsten, hřeben, parfém mobil, teploměr atd. (Teploměr, 2010). Časté je minimalistické pojetí ve spojení s monotónní barevností, které působí až metafyzicky (Bez názvu, 1999).  Mimo květinová zátiší se zabývá dalším pozapomenutým tématem a tím je hospodářské zvíře.  Pro výtvarné umění znovu objevila tiché kouzlo a odevzdanou něhu zvířat se smutným údělem (Malá, 2014). Za určitý druh zátiší můžeme považovat také cyklus bytů či pokojů, který vznikal mezi léty 2002–2006. Opět je zde reálná skutečnost, která je příznačná pro celou tvorbu Hany Puchové. Ukazuje podstatu a magii obyčejných prostých věcí a událostí, což činí její tvorbu empatickou a ojedinělou. Tak je tomu i v případě bytů.  Prvním popudem byla představa, že byt je vlastně také určitou krajinou, kterou člověk obývá. Vznikl ojedinělý cyklus bytů zabydlených a obydlených skutečnými lidmi. Můžeme je opět vnímat v několika rovinách. Jako vztah k prvotním a niterným potřebám člověka, protože byt či pokoj je svrchovaným územím. Nebo také jako bezpečné území a poslední ostrov před šedivým a smutným životem „venku“. Jsou to sondy do intimity každého jedince formou výmluvné zkratky, mohou v nás evokovat „byty pro panenky,“ ve kterých se pohybují oživlé panenky, něžné a křehké (Benda, 2002). Vynikají kompoziční přehledností a zároveň v sobě nesou nezastupitelnost konkrétního člověka (Hana, 2003), ale také určitou sociologickou sondu – dobový nábytek, zařízení. Je zde verismus Neue Wilde a biedermeierovské kouzlo bizarnosti věcí, které doma s láskou hromadíme (Láďa, 2004).
Tvorba Hany Puchové, která je také ilustrátorkou a autorkou komiksů ukazuje, že lavíruje mezi zdánlivě přísnou a přímočarou realitou, se kterou urputně a tvrdohlavě v dlouhém tvůrčím procesu maluje svět lidí, zvířat a rostlin a vzápětí tuto „drsnost“ zjemní drobným a něžným detailem, který poodhalí její vlastní pochyby, plachost a citlivost. /Renata Skřebská/

Pátek 21. 7. 2017 11.00–13.00
Komentované prohlídky a brunch s Hanou Puchovou a Antonínem Střížkem
Snídaně, svačina či oběd v rámci neformálního brunche a povídání o výstavách ŽIVOT Antonína Střížka a PEVNÉ VAZBY Hany Puchové za osobní účasti obou autorů, kteří svými výstavami také provedou.


Hana Puchová, Tři sestry, 2009, akryl, plátno, 150 x 130 cm, GVUO / Photograph: Hana Puchová, Three Sisters, 2009, acrylic, canvas, 150 x 130 cm, GVUO

21 June – 3 September 2017 (exhibition opening: 20 June 2017 at 17:00)
House of Art

Hana Puchová / Strong Bonds

Hana Puchová was born in Ostrava on 15 April 1966. Her professional career as an artist began while she was still a student at the Prague Academy of Arts, Architecture and Design (1991–1997), where she studied illustration and graphic art under Jiří Šalamoun and typography under Jan Solpera. In 1996 she visited Marseille for a study trip. Hana Puchová lives in Ostrava, and she currently teaches art at the Přemysl Pitr primary school in the city’s Přívoz district.
Hana Puchová has spent her entire life (with the exception of her studies) in Ostrava. She is intimately aware of how the city has changed and transformed itself over the years – and she is sensitive to Ostrava’s grim, stark nature, its smallness, yet also its dark romanticism, its visual fascination, and above all the importance of developing a deeply personal relationship with the city. In Ostrava she met many members of the city’s artistic and literary scene who shared her views and her desire for creative freedom. One outcome of these meetings was the formation of the artistic-literary group Přirození (1988–1992), whose members were active outside Ostrava’s official scene. (The name of the group is a play on words, meaning both ‘natural people’ and ‘genitals’.) Its members included the artists Daniel Balabán, Zdeněk Janošec Benda, Petr Pastrňák, Jiří Surůvka, Pavel Šmíd, Helena Šmídová, and the writer Jan Balabán – who became one of the first (and most important) curators of Puchová’s exhibitions. Hana Puchová was a close friend of the group.
Her current work focuses mainly on portraits and still lifes. During her studies she also painted landscapes and genre pieces. Characteristic works include her calligraphic studies of nature (Dobrá na Šumavě, 1993), in which she captures the magical essence of landscapes (Černý Kříž, 1993; The Vltava River and Nové Údolí, 1993). In these early works, Puchová viewed and painted “ordinary things in an ordinary way”, yet achieved extraordinary results. Her early career was also influenced by her study trip to Marseille in 1996. Her gouaches from this period often present variations on a single compositional pattern – frontal landscapes (Luminy, 1996; Vallon des Auffes, 1996) depict the untouched natural world, detached from the present day. Most of the works dating from her time in France, especially her genre pieces capturing fleeting moments (Children Playing Blind Man’s Buff; Children with Coats on their Heads, 1996), are characterized by a strong linear quality, with precise lines, unusual Fauvist colours, and an all-pervading sense of peace, playfulness and a dreamlike atmosphere.
From her very earliest works, Hana Puchová’s career has oscillated between drawing and painting – and many of her works have used combined techniques. Her best-known works include the cycle Eyes Wide Open (2004–2015), which tells an absorbing story mixing humans and mythical beings who encounter loneliness, misunderstanding and emptiness in their relationships. The cycle also demonstrates Puchová’s ability to use simple (often primitivistic) artistic means to create a poetic vision imbued with a wild romanticism and a sense of inevitable fate.
The key elements of Puchová’s work are her portraits and still lifes. Her cycle We Are Here represents a form of return to the family portrait. These paintings can evoke a feeling of nostalgia that we know from old photographs – blending an element of melancholy with bashful pleasure at the touching magic of times long past. But these works are not a mere vacuous attempt to capture memories imbued with pathos. The figures – set into a tersely painted space – may appear naïve, rustic or primitive. They embody a concentrated directness with the sense of something impenetrable, secretive. The compactness of shape and the sophisticated colour modulation (dominated by blue) lends the painting Jan and Daniel (2010) a symbolic and spiritual dimension. The portraits of mothers lack canonical beauty, yet when viewed from a different perspective they reveal the absorbing beauty of Gothic Madonnas and the sacred dimension of the ordinary (Karla and Mikoláš, 2011; Šárka and Frida, 2017). The portraits have a celebratory quality, a tremulousness that has passed from the depicted figures into their portraits (Jiří and Nina, 2017). The enigmatic background scene lends power to the narrative viewed in the foreground, with its concentrated veristic depiction of figures including various details and “attributes” – tattoos, parrots (Ilona and Jirka, 2016), or a tender plaything in the form of a cat (Dita and Viktorka, 2012). Puchová is able to imbue each observed detail with meaning – as with the “stigmata” on the hands, which are simply the bite marks of a small child (Nina, 2017). These paintings exude a silent peace, contentment and harmony, combined with a sense of abandonment and a quiet timelessness – in contrast with the relentless passage of time outside the frame of the picture. Hana Puchová’s works make up a unique genealogy of her friends – and also of their children.
Puchová’s still lifes also display her exceptional observational talent and depth of invention. As if travelling back and forward in time, she has rediscovered the beauty and magic of floral still lifes. She often paints single flowers in glass vases, accentuating their symmetry along a vertical axis by choosing tall flowers such as daffodils and lilies. At first sight, some of the flowers may appear heavy, lacking in lyricism. Yet if we take a closer look – as with many of Puchová’s works – they begin to reveal the artist’s technical skill, with tender lines capturing the fragile beauty of these floral forms. The paintings draw on real phenomena, yet they bring the secret, unseen life of these spatial forms to the surface. Flowers in a vase thus cease to exist as elements of reality; they are transformed into schemata, like other items from the modern vanitas – toothpaste, mobile phones, mineral water bottles, and other everyday objects. Still lifes are, by definition, still; they depict the static qualities of nature and objects. This is the lens through which the artist views personal experiences – modest, intimate, more sad than happy – which, when presented to the viewer, reveal the everyday routines embodied in repeatedly depicted elements such as a tube of toothpaste, a spray can, a ring, a comb, perfume, a mobile phone, a thermometer, and so on (Thermometer, 2010). The minimalistic depiction is often combined with a monotonous use of colour, opening up an almost metaphysical dimension (Untitled, 1999). In addition to her floral still lifes, Puchová also revisits another half-forgotten theme – farm animals. She rediscovers the quiet magic and resigned tenderness of animals with a sad fate (Small, 2014). Another aspect of her work that can also be placed in the category of still lifes is represented in her cycle of apartments or rooms, dating from 2002–2006. Here again we see a typical feature of Puchová’s work, as she depicts the essence and magical quality of simple ordinary things and events – an achievement which imbues her work with a unique empathy. The original inspiration for her paintings of apartments was the notion that an apartment is essentially a type of landscape inhabited by people. This idea gave rise to a cycle of apartments lived in by real people. Again we can understand these paintings on different levels: they depict and manifest the most primary and basic human needs (because an apartment or a room is an individual’s own personal space), and they also depict a safe space – a person’s last refuge from the grey, sad world “outside”. These paintings represent a revealing “short-cut” into the intimate space of each individual; they may evoke dolls’ houses inhabited by living dolls, tender and fragile (Benda, 2002). They excel in their clarity of composition, while at the same time expressing the uniqueness and irreplaceability of each individual person (Hana, 2003) and also representing a form of sociological survey, including period furniture and household items. They incorporate the verism of the Neue Wilde and a Biedermeier-like delight in the magical bizarreness of the things that we enjoy accumulating in our homes (Láďa, 2004).
Hana Puchová’s works – not only her paintings, but also her illustrations and comics – are on the one hand characterized by an ostensibly strict, direct depiction of reality; throughout her entire oeuvre she has remained stubbornly loyal to the world of people, animals, plants and objects. Yet at the same time this “harshness” is softened by her depiction of small, tender details which reveal her sense of doubt, her pervasive shyness and sensitivity. /Renata Skřebská/

Guided tours and brunch with Han Puchová and Antonín Sřížek
Breakfast, snack or lunch as part of the informal brunche and talking about exhibitions Antonín Střížke's LIFE and Hana Puchova's STRONG BONDS by the personal participation of both authors who will also perform their exhibitions.

 


 

Vernisáž 11. července v 17 hodin, Dům umění

Výstava navazuje na projekt věnovaný Aloisi Sprušilovi, prvnímu řediteli Domu umění, který za své dvacetileté působení získal darem, převodem nebo koupí dva tisíce nových uměleckých děl do sbírky galerie. Rozšiřování sbírek provázelo celou historii Galerie výtvarného umění v Ostravě. K velmi silné aktivitě došlo zejména v polovině šedesátých let a v následujícím desetiletí, kdy mimo jiné vznikly důležité sbírky mezinárodní povahy.
V roce 2011 jsme představili přírůstky za uplynulé desetiletí. Nyní můžeme opět představit výběr nových akvizic. Díky Moravskoslezskému kraji a jeho dotační podpoře bylo možné zakoupit znamenitá díla českého moderního umění a autorů, kteří ve sbírce doposud neměli zastoupení. Dříve tomu tak bylo z politických důvodů a později kvůli ekonomickým regulativům. Zejména se jedná o velikány české kultury Karla Malicha, Zdeňka Sýkoru nebo Zbyňka Sekala. Vedle nich jsme však mohli doplnit sbírku i o umělecká díla významných regionálních autorů, jako je například Marius Kotrba a Jakub Špaňhel, nebo díla z okruhu německo-židovské kultury, které se koncepčně věnujeme, jako jsou Hugo Baar či Karl Harrer.
Je také potřeba poděkovat paní Marii Wojnarové, Eduardovi Ovčáčkovi a Adamu Kubíčkovi za velkorysé dary. Mnohé akvizice nyní nebudou představeny, protože jsme je vystavovali v nedávné době (například Hugo Demartini, Franta, Daniel Balabán, Zbyněk Janošec Benda), nebo budou prezentovány v blízké době (Vlastislav Hofman). Za uplynulých pět let se nám podařilo do sbírek získat šest set devadesát šest nových položek. / Jiří Jůza/

Acquisitions 2012-2016

The exhibition follows on from a project devoted to Alois Sprušil, the first director of Ostrava’s House of Art. During his two decades in charge of the gallery, Sprušil acquired two thousand new artworks for its collections – either purchasing the works or receiving them free of charge (including donations). The Gallery of Fine Arts has continually expanded its collections throughout its entire history – particularly during the late 1960s and 1970s, when it assembled major collections of international significance.

In 2011 we presented our acquisitions from the previous decade, and now we can once again display our newly acquired works. Thanks to generous support from the Moravian-Silesian Region we have been able to purchase some outstanding examples of Czech modern art – including works by artists who were not previously represented in our collections. (These omissions were first due to political reasons, and then to economic constraints.) Artists represented in our collections for the first time include major Czech cultural figures such as Karel Malich, Zdeněk Sýkora and Zbyněk Sekal. We have also acquired works by important regional artists (such as Marius Kotrba and Jakub Špaňhel), as well as artists from the historic German and Jewish communities (such as Hugo Baar and Karl Harrer).

We would like to express our gratitude to Mrs Marie Wojnarová, Mr Eduard Ovčáček and Mr Adam Kubíček for their generous donations. Many of the acquisitions will not be displayed now because we have already presented them as part of recent exhibitions (e.g. Hugo Demartini, Franta, Daniel Balabán, Zbyněk Janošec Benda) or we will be presenting them in the near future (Vlastislav Hofman). In the past five years we have managed to acquire a total of 696 new items for our collections. /Jiří Jůza/


 

 

ANNA GRZELEWSKA / JULIA WANNABE

17. 6. – 4. 7. 2017 (vernisáž 16. června v 17.30 hodin)

 

Výstava se koná jako součást festivalu OstravaPhoto 2017.

Anna Grzelewska je polská fotografka působící ve Varšavě. Je absolventkou katedry pedagogiky Varšavské univerzity (2003) a žačkou Andrzeje Wajdy v oboru filmové režie se zaměřením dokumentární film. Od roku 2010 studuje na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.  Její projekt Julia Wannabe je sugestivní studií o životě mladé dívky, která hledá oporu v problematickém období na prahu dospělosti.

“Julia Wannabe” je projekt, kterým popisuji dospívání mé dcery Julie.
Mým cílem bylo hledat zdroje ženské identity a zkoumat okamžik, kdy se dívka stává ženou. V tomto přechodu je něco dvojznačného a znepokojivého. Masová kultura znázorňuje dětství jako období štěstí: sladké a nevinné. Naše paměť má také tendenci systematicky vymazávat všechny možné narušení takového obrazu.

Fotografováním Julie, jsem se chtěla poukázat na to, že proces dospívání je daleko složitější proces. Tento soubor není reportáží, deníkem nebo rodinným albem, je to pokus o zachycení univerzálnosti tohoto období. Je to také fotografická reinterpretace psychologického procesu přenosu – fotografický obraz je výsledkem zkušenosti Julie a mé vzpomínky na toto období.
Název projektu je odkazem na fenomén “Madonna Wannabe”. Dívky, které poslouchají hudbu Madonny, se oblékají a používají make-up, aby vypadaly přesně jako ona. S těmito vnějšími atributy se snaží objevit podstatu toho, jaké to je být Madonnou – esence ženskosti, kterou tato populární zpěvačka ztělesňuje. Paradoxně jim to pomáhá vyjádřit sebe samotné. /Anna Grzelewska/

Komentovaná prohlídka se uskuteční v sobotu 17. června v 10.30 hodin.

Foto: Anna Grzelewska, Julia Wannabe 3

17 June – 4 July 2017 (exhibition opening: 16 June 2017 at 17:30)
House of Art

OstravaPhoto 2017
ANNA GRZELEWSKA / JULIA WANNABE

Anna Grzelewska is a Polish photographer working in Warsaw. She is a graduate of the Department of Education, University of Warsaw (2003) and Zack Andrzej Wajda in film directing, focusing documentary. Since 2010 she studied at the Institute of Creative Photography in Opava. Her project Julia Wannabe is a vivid study of the life of a young girl who is looking for support in a difficult period at the threshold of adulthood.

Julia Wannabe exhibition is part of the second year photography festival OstravaPhoto 2017 (15th-30th  June 2017), whose theme is "different eyes - between certainty and uncertainty." Photography exhibition in various locations Ostrava offers an interesting program. /Anna Grzelewska/

Guided tour will be held on Saturday at 10.30 am.

 


 

Trvalý odkaz budoucnosti
Alois Sprušil a sbírky v letech 1926 – 1946

5. 4. – 11. 6. 2017 (vernisáž 4. dubna 2017 v 17 hodin), Dům umění

Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje sbírky mimořádných hodnot a kvality, které mají své kořeny u zrodu Domu umění v odkazu jeho duchovního otce architekta Františka Jurečka a v činnosti jeho prvníhoředitele Aloise Sprušila.
Duší nejrůznějších aktivit, které vyvrcholily činností Domu umění, byl právě Alois Sprušil. Organizoval zájemce o umění, seznamoval veřejnost s českými umělci, zval pražské výtvarníky do Ostravy, pořádal prodejní výstavy. Byl obětavým propagátorem uměleckého života a měl podstatný vliv na jeho průběh. S otevřením Domu umění byl jmenován do čestné a neplacené funkce ředitele Jurečkovy galerie, kterou horlivě propagoval a rozvíjel. Sám v Domě umění přednášel a prováděl sbírkami. Vedle výstav byla zásadní také jeho akvizičníčinnost. Jedinečným způsobem se mu podařilo pokračovat v Jurečkově odkazu a rozšířit původní fond ze sto dvaceti na
dva tisíce sto inventárních čísel. Neméně důležitá byla jeho role v době druhé světové války, kdy se mu podařilo udržet Dům umění v českých rukou. V závěru války dokázal ukrýt sbírky před bombardováním v kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem za pomoci inženýra Eduarda Šebely.
Ocenění se mu dostalo při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, kdy byl v Domě umění uspořádán slavnostní večer, o němž
referovaly všechny ostravské deníky. Alois Sprušil zemřel 2. listopadu 1946. Slavnostní pohřební průvod mu byl vypraven z Domu
umění, který tolik miloval.
Jiří Jůza

Vystavení autoři (výběr):
Quido Mánes, Antonín Procházka, Jaroslav Čermák, František Kaván, Václav Špála, Jan Zrzavý, Endre Nemes, Otakar Nejedlý, Vincenc Beneš, Jan Trampota, Jaroslav Panuška, Rudolf Kremlička, Jan Bauch, Josef Čapek, Jiří Kars, Max Švabinský, Jakub Bauernfreund, Vojtěch Sapík, Břetislav Benda, Josef Václav Myslbek, Augustin Handzel, Jan Štursa, Otto Guttfreund, Konstantin Aleksejevič Korovin nebo František Kobliha
 

 

Aaltova příroda
Úloha lidové tradice v japonském a finském stavitelství v díle Alvara Aalta ve 30. letech minulého století

12. 4. – 4. 6. 2017 (vernisáž 11. dubna 2017 v 17 hodin), Dům umění

Autoři výstavy
Šeng-Jüan Chuang (Huang Sheng-Yuan),
Čchen-Jü Ť-iou (Chiu Chen-Yu) / Zon Chen
Kurátoři výstavy v Ostravě
Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec / Kabinet architektury

Myšlenky tradiční japonské architektury a finského lidového stavebnictví hrály v rané životní dráze finského architekta Alvara Aalta (1898–1976) důležitou roli. Už záhy odmítal historizující a funkcionalistické přístupy k designu a zasazoval se o humánnější architektonickou syntézu. Aaltova díla tohoto období jasně dokládají jeho schopnost vyslovovat se metaforicky k přírodě a vnímat požadavky lidských smyslů při interpretaci vytříbeného estetismu japonské architektury a forem finských lidových staveb. Tato výstava, první svého druhu, detailně zkoumá roli japonské a finské lidové tradice stavitelství ve vyzrálém architektonickém díle Alvara Aalta a odhaluje příčiny jeho úspěchu.
Výstava představuje nejen Aaltovy hlavní projekty z 30. let, ale i jeho důležitá díla z 20. let. Jejím cílem je podtrhnout významné změny a vývoj Aaltovy filozofie v přístupu k architektuře a designu. Předvádí rovněž vybrané obrázky z Aaltových studií japonské architektury a klíčové dokumenty dokládající jeho vnímání finské lidové architektury s poukazem na analogii mezi Aaltovým pohledem a jeho prezentací lidové stavitelské tradice v Japonsku a Finsku. Dvě nejvýznamnější ukázky syntézy přejatých myšlenek a vzorů představuje Aaltův návrh vlastního domu a studia Munkkiniemi (1936) a vily Mairea (1939).

 

 

Archikultura 2017
Huang Sheng-Yuan / Fieldoffice Architects
Zpřístupněná místa

12. 4. – 4. 6. 2017 (vernisáž 11. dubna 2017 v 17 hodin), Dům umění

Výstava představuje tvorbu architekta Huang Sheng-Yuan, který studoval na Tunghaiské univerzitě i na Yale University ve Spojených státech. V počátcích své profesní kariéry architekt působil v kanceláři Erica Owena Mosse a před návratem na Tchai-wan vyučoval také na North Carolina State University.
Huang Sheng-Yuan pevně věří v kořeny architektury, které vyrůstají ze samé podstatyživota. Život je pro něj nejpravdivější formou architektonického projevu nejen v rovině konstrukčních a materiálových projevů, ale taky záznamem dynamických a nekonečně pomíjivých změn všeho, co nás obklopuje. Výsledkem takového vnímání života a originálního pohledu na architekturu je jedinečný směr, který vychází především z fenoménu pomíjivosti, tak výrazně přítomného v přírodě. Tato filozofie je v praxi uskutečňována
v architektonických projektech studia Fieldoffice, které Huang založil a osobně vede. Práce architektonického studia se dočkala mnoha mezinárodních ocenění.
Prezentovány budou architektonické návrhy Huang Sheng-Yuana, Chiu Chen-Yu a Zon Chena.
Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Přednášky k festivalu Archikultura 2017

11. dubna
15:00 Profesor Čchun-Siung Wang (Wang Chun-Hsiung) – Prezident Aliance pro architektonickou modernost, Tchaj-wan: Několik úvah o hnutí regionální moderní architektury na Tchaj-Wanu po roce 1980.
15:30 Architekt Šeng-Jüan Chuang (Huang Sheng-Yuan) – Fieldoffice Architects, Taiwan: Making Places / Zpřístupněná místa

12. dubna
16:00 Odborný asistent / Assistant Professor Čchen-Jü Ť-iou (Chiu Chen-Yu) – katedra architektury, univerzita Bilkent, Turecko. Téma: Japonsko, Aaltova příroda
17:00 Profesor Aino Niskanen – katedra architektury, Aaltova univerzita, Finsko. Téma: O lidových kořenech modernismu


 

 

 

Jedno dílo ze sbírky GVUO


28. 3. - 30. 4. 2017

Egid F. Seybold
Portrét dámy v bílém šátku (1833)

Dekorativní malíř, portrétista a učitel kreslení Egid F. Seybold  (1794–1866, Schwäbisch-Gmünd) studoval na akademiích v Mnichově i ve Vídni a pracoval také jako interiérový dekoratér. Od roku 1818 cestoval po Německu a v roce 1830 byl jmenován učitelem výtvarné výchovy v Schwäbisch Gmünd.

Restaurátorka Dominika Kozera Dworoková (1986, Třinec) vystudovala Střední uměleckou školu, Ostrava a Vyšší odbornou školu Brno, obor Restaurování nástěnné malby. V roce 2014 absolvovala v Ateliéru restaurování malířských děl a polychromované plastiky na Akademii výtvarných umění v Praze. Od téhož roku pracuje v Galerii výtvarného umění v Ostravě, kde pečuje o sbírkové předměty, a to především o výtvarná díla na plátně a desce. Věnuje se jak konzervátorské a preventivní péči, tak restaurování jednotlivých děl a jejich přípravě na další prezentaci.

Prezentovaný obraz kurátorka vybrala hned z několika důvodů. Autorem obrazu je málo známý německý malíř z přelomu 18. a 19. století. Malba dosud nebyla v Domě umění vystavena, což potvrdil i její stav před restaurováním a jedná se o názorný příklad problematiky restaurování obrazu 19. století. Malba je velmi citlivá na klimatické změny a podléhá různým znakům degradace.

25. dubna 2017 bude v Domě umění restaurátorka Dominika Dworoková-Kozera hovořit o svém výběru jednoho díla ze sbírek GVUO a nejen o něm.

 

 

KRÁSA A TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISŮ III.

Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě 1. 3. 2017 – 31. 3. 2017
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 3. 3. 2017 – 3. 5. 2017

 

V letech 2010 a 2012 byly v prostorách knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě k vidění dvě výstavy nazvané „Krása a tajemství středověkých rukopisů“, které představily prostřednictvím kvalitních, originálu věrných faksimilií široké veřejnosti vybrané středověké manuskripty. Jednalo se o jedinečné výstavy, které se setkaly s nebývalým zájmem veřejnosti. 
   I když se v posledních letech změnil pohled na středověk, je toto období stále většinou vnímáno jako velice temné a zároveň kruté. Jeho „obraz“ se ale zcela mění ve spojení se středověkým výtvarným uměním. Ve středověku vzniklo nepřeberné množství jedinečných uměleckých děl, z nichž se nám bohužel do současnosti dochoval pouhý zlomek. Přesto si i z toho mála můžeme udělat určitou představu o „středním věku“ jako významné etapě lidských dějin a také o životě a myšlení středověkého člověka, i když jsme bohužel v řadě případů „omezeni“ vrstvou elit, které byla umělecká díla převážně věnována a která tato díla sama často objednávala, respektive byla jejich štědrým donátorem.
   Výstava „Krása a tajemství středověkých rukopisů III.“, která propojuje dvě významné ostravské knihovny – Moravskoslezskou vědeckou knihovnu a knihovnu Galerie výtvarného umění v Ostravě (jediná veřejná galerijní knihovna v kraji) - představuje na konkrétních příkladech středověk „zakódovaný“ do nádherných, často bohatě iluminovaných rukopisů, jež jsou skutečnou studnicí, z níž lze čerpat informace o středověku a životě v něm.
   Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou za specifických podmínek uloženy ve speciálních „trezorech“, takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi profesně zabývají, a proto se musí spokojit pouze s jejich fotografiemi, digitalizovanými verzemi nebo s jejich uměleckými kopiemi či faksimiliemi. Již několik desítek rukopisů se dočkalo své faksimilie, z nichž většina těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších je zejména z finančních důvodů pro normálního smrtelníka téměř nedostupná. Během několika posledních desítek let vznikly faksimilie i několika rukopisů, jež jsou úzce spjaty s českým prostředím, a nemusí se jednat pouze o jejich český původ, ale převážně byly určeny pro českého panovníka nebo některého vysoce postaveného duchovního či šlechtice. Takovými rukopisy jsou např. Vyšehradský kodex, Bible Václava IV., Zlatá bula, Cestopis Jana z Mandevillu nebo Jenský kodex. Právě na faksimilích těchto rukopisů bude ukázána „pestrost“ středověku i myšlenkové a umělecké bohatství, jež svou šíří fascinuje. Součástí výstavy budou také ukázky z faksimilií dalších rukopisů (např. Book of Kells, Bamberská apokalypsa, Bible Ludvíka IX., Codex Manesse), jež v rámci obou expozic časově pokryjí období od konce 7. do počátku 16. století.
   Expozici v knihovně GVUO bude možno navštívit v provozní době (středa 8:00 – 16:00 a čtvrtek 10:00 – 17:45) nebo po telefonické domluvě, část v Moravskoslezské vědecké knihovně bude přístupná v provozní době od pondělí do soboty. Začátkem dubna pak dojde ve vědecké knihovně k částečnému obměnění exponátů.

Marek Zágora

Expozici v knihovně GVUO bude možno navštívit v provozní době (středa 8:00 – 16:00 a čtvrtek 10:00 – 17:45) nebo po telefonické domluvě, část v Moravskoslezské vědecké knihovně bude přístupná v provozní době od pondělí do soboty. Začátkem dubna pak dojde ve vědecké knihovně k částečnému obměnění exponátů.

 


 

Album 76
Věra Janoušková, Dvojice, serigrafie, papír,52,3x37cm

18. 1. – 5. 3. 2017 (vernisáž 17. ledna 2017 v 17 hodin)

Kurátor: Jiří Jůza

 

Situace výtvarného života v sedmdesátých letech minulého století byla všeobecně frustrující. Neoficiální umění nemělo možnost prezentace na oficiálním fóru a jen těžko si hledalo cesty z ateliérů k veřejnosti. Je mimořádné a současně paradoxní, že právě na Ostravsku se to v několika případech dařilo a s koncem 70. let a zejména v 80. letech. Album 76 bylo jedním z prvních květů aktivit lidí, kteří primárně stáli mimo struktury uměleckého provozu, inženýrů Ivo Janouška, Kamila Drabiny, Jana Štefana, později Milana Webera a Jiřího Lukeše. První tři jmenovaní ve spolupráci s Eduardem Ovčáčkem, autorem titulního listu, vydalo album nejlepších umělců té doby, kteří měli takto téměř jedinou možnost prezentace. Album 76, které navazovalo na album děl 24 výtvarníků z předcházejícího roku, v němž byly na fotografiích vzájemně konfrontovány jejich práce, nově obsahovalo také slovenské umělce. Zadání byla grafika, s možností kresby pro ty, kteří se této technice nevěnovali. Spektrum výtvarných názorů je pestré, od tradičních forem až po velmi progresivní. Pochopitelně vznik a existence alba byly spojeny s mnohými perzekucemi, přesto unikátnost této kolekce a čas vše překonaly.

Karel Adamus (*1943; CZ), Jiří Anderle (*1936, CZ), Juraj Bartusz (*1933, SK), Albín Brunovský (1935-1997, SK), Olga Čechová (1925-2010, CZ), Rudolf Fila (1932-2015, CZ-SK), Stanislav Filko (1937-2015, SK), Daniel Fischer (*1950, SK), František Gross (1909-1985, CZ), Eduard Halberštát (*1937, CZ), Josef Hampl (*1932, CZ), Daniela Havlíčková (1946-1999, CZ), Dalibor Chatrný (1925-2012, CZ), Ivan Chatrný (1928-1983, CZ), Josef Istler (1919-2000, CZ), Josef Jankovič (*1937, SK), Věra Janoušková (1922-2010, CZ), Alois Junek (*1945, CZ), Čestmír Kafka (1922-1988, CZ), Jaroslav Kapec (1924-1998, CZ), Olga Karlíková (1923-2004, CZ), Michael Kern (1938-1994, SK), Gabriel Klodek (SK), Alojz Klimo (1922-2000, SK), Eva Kmentová (1928-1980, CZ), Jiří Hynek Kocman (*1947, CZ), Stanislav Kolíbal (*1925, CZ), Vladimír Kompánek (*1927, SK), Zdeněk Kučera (1935-2016, CZ), Alena Kučerová (*1935, CZ), Oldřich Kulhánek (1940 – 2013, CZ), Aleš Lamr (*1943, CZ), Adéla Matasová (*1940, CZ), Juraj Meliš (1942-2016, SK), Alex Mlynarčík (1934, SK), Jiří Moldřík (*1945, CZ), Josef Mžyk (*1944, CZ), Jiří Načeradský (1939-2014, CZ), Rudolf Němec (1936-2015, CZ), Eduard Ovčáček (*1933, CZ), Milan Paštéka (1931-1998, SK), Jaroslava Pešicová (1935-2015, CZ), Naděžda Plíšková (1934-1999, CZ), Vladimír Preclík (1929-2008, CZ), Dana Puchnarová (*1938, CZ), Andrej Rudavský (1929-2016, SK), Jaroslav Rusek (1932-2016, CZ), Eva Sendlerová (*1939, CZ), Jaroslava Severová (*1942, CZ), Rudolf Sikora (*1946, SK), Zdeněk Sklenář (1910-1986, CZ), Jiří Sopko (*1942, CZ), Ester Šimerová-Martinčeková (1909-2005, SK), Adriena Šimotová (1926-2014, CZ), Jaromír Škarohlíd (*1925, CZ), Milena Šoltészová (*1939, CZ), Dezider Tóth (*1947, SK), Karel Trinkewitz (1931 – 2014, CZ), Miloš Urbásek (1932-1988, CZ-SK), Jiří Valoch (*1946, CZ), Jan Wojnar (1944-2014, CZ), Ján Zavarský (*1948, SK), Olbram Zoubek (*1926, CZ), Miroslava Zychová (*1945, CZ), Václav Zykmund (1914-1984, CZ)

 


 

 
NARUŠENÁ IMAGINACE / DISRUPTIVE IMAGINATION
Making Windows Where There Were Once Walls
25. 1. – 26. 3. 2017 / Dům umění
24. 1. 2017 - vernisáž výstavy v 17 hodin

Výstavu zahájí:
Jane Neal, kurátorka výstavy
Robert Runták, majitel sbírky
Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě

Podtitul této výstavy je příznačný pro situaci, která momentálně panuje ve vnímání zahraničního umění v mnoha zemích východní Evropy. Pomyslné zdi, které v chápání a především přijímání zahraniční v tomto případě malby existují, jsou nejen u nás citelné. Právě proto je zahraniční sbírka Roberta Runtáka počinem ojedinělým a mnohém výjimečným. Samotný podtitul se zrodil z citátu Michaela Foucaulta, který jej pronesl rozhovoru, jenž byl následně citován Hubertem Dreyfusem na přednášce, které se účastnil Lewis Hyde a ten citát použil ve své knize Trickster Makes This World: Mischief, Myth and Art. Samotný vyznění tohoto podtitulu (citátu) však nesouvisí se situací okolo chápaní zahraničního umění u nás. „Umělci, jejichž díla jsou na této výstavě vystavena, sdílejí přesvědčení o tom, že „realitu“ či zavedené normy je potřeba vnímat s jistou skepsí. Jsou si rovněž vědomi, jak důležité je otevírání oblastí, které byly dříve nepřístupné či dokonce nepropustně uzavřené.“ Říká kurátorka výstavy Jane Neal. Výstava bude prezentovat širokou škálu zahraničních autorů ve čtyřech výstavních celcích, které obsáhnou problematiku této významné části současné evropské malby. „Záměrem výstavy Dělat okna tam, kde dříve byly zdi“ je nejen shrnout společná témata, ale také odkrýt dva velice specifické hlavní motivy, které jsou charakteristické pro všechny čtyři části výstavy: intenzivní vnímání jednotlivce uprostřed měnící se povahy naší současné, čím dál odlidštěnější společnosti, a jedinečné umělecké chápání a ocenění svobodného lidského ducha.
Citace: Text Jane Neal z chystané publikace „Narušená imaginace“

Jane Neal je nezávislou kurátorkou žijící v Oxfordu, které je autorkou řady výstavních projektů nejen ve Velké Británii a po celé Evropě, ale také Asii a USA. Věnuje se mimo jiné i autorům střední s východní Evropy. Českému publiku je známá jako autorka výstavy „Nightfall“ v pražském Rudolfinu uspořádané v roce 2013.

Making Windows Where There Were Once Walls is the fi rst public exhibition focused solely on the international part of Robert Runtak’s collection. Curated by Jane Neal, the exhibition endeavours to present common themes which occur within the body of work that Runtak has been inspired to collect. Notwithstanding this, the show seeks to highlight two very particular threads which weave together throughout the exhibition: an acute awareness of the individual amidst the changing nature of contempo-rary society, and a uniquely artistic understanding and appreciation of the power of the human spirit. It is these threads which hold the essence of the works in the collection and reveal the collector’s own personal relationship to art and to its standing within society today. We live in a time of great change and political upheaval throughout the world. The word ‘wall’ has come to take on great symbolism in recent months: we think of borders, of shutting out certain peoples or groups of people and we think of factions and pronounced divisions. It is then perhaps a good moment to refl ect on how art might help us to fi nd or make windows where there were once walls.The title of the exhibition suggests an opening into an area that was once closed or even fi rmly walled up. There is a hint of something covert, perhaps voyeuristic or linked to surveillance – both of which are growing concerns in our contemporary age and pertinent to our time. Conversely, making windows into walls could be interpreted from an extremely positive perspective. It evokes the breakdown of taboos, an escape from the mundane through the extraordinary power of the artistic imagination, and thus the ability to confront the ills of the modern condition through the freedom of creativity.We owe thanks to the French philosopher, Foucault for the title of the exhibition. Although intriguingly, no one has been able to confi rm whether Foucault actually said the words: ‘I’m no prophet. I’m just making windows where there were once walls.’, it has been enough for people to think he did. It became attributed to him, an urban myth of sorts. Yet ‘disruptive imagination’ or ‘myth making’, creates culture and now perhaps more than ever before, we need it to inspire and to eff ect change.
Jane Neal

Jane Neal is an independent curator living in Oxford, the author of a series of exhibition projects both in the UK and across Europe, but also Asia and the USA. It is among other authors with Central Eastern Europe. Czech audience is known as the author of the exhibition “Nightfall” Rudolfi - num in Prague organized in 2013.

RADU BAIES (*1988), Rumunsko | TILO BAUMGÄRTEL (*1972), Německo | GIAMPAOLO BERTOZZI (*1957), Itálie | NORBERT BISKY (*1970), Německo | ZSOLT BODONI (*1975), Rumunsko | ALIN BOZBICIU (*1989), Rumunsko | CORNEL BRUDASCU (*1937), Rumunsko | JONAS BURGERT (*1969), Německo | STEFANO DAL MONTE CASONI (*1961), Itálie | DINOS CHAPMAN (*1962), Velká Británie | JAKE CHAPMAN (*1966), Velká Británie | KIS ROKA CSABA (*1981), Maďarsko | MARTIN EDER, (*1968), Německo | TIM EITEL (*1971), Německo | OANA FARCAS (*1981), Rumunsko | ROBERT FEKETE (*1987), Rumunsko | MICHAEL KUNZE (*1961), Německo | HARUKO MAEDA (*1983), Japonsko | MARIN MAJIC (*1979), Německo | JUSTIN MORTIMER (*1970), Velká Británie | LEOPOLD RABUS (*1977), Švýcarsko | DANIEL RICHTER (*1962), Německo | SERBAN SAVU (*1978), Rumunsko | GEORGE SHAW (*1966), Velká Británie | MIRCEA SUCIU (*1978), Rumunsko | ATTILA SZUCS (*1967), Maďarsko | ALEXANDER TINEI (*1967), Moldávie | SZABOLCS VERES (*1983), Rumunsko | CAROLINE WALKER (*1982), Velká Británie | JONATHAN WATERIDGE (*1972), Zambie | CRAIG WYLIE (*1973), Zimbabwe

 
Komentované prohlídky k výstavě se uskuteční vždy ve čtvrtek, 9., 16. února a 16. března
v 17 hodin. Nutná je rezervace předem. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervovat můžete na http://www.rezervace-gvuo.cz/

 

Jedno dílo ze sbírky GVUO

18. 1. 2017 – 31. 12. 2017


Od ledna letošního roku galerie krátkodobě vystavuje v rámci svého nového vizuálního stylu solitérní dílo ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě. Vystavená díla vybírají různorodé osobnosti z řad literátů, výtvarných umělců, divadelníků, architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů a dalších profesí, které se primárně uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost a invence je kvalifikuje k tomu, aby se staly kurátorem výstavy pro jeden obraz. Na základě své volby se pak tyto osobnosti podělí o svůj specifický pohled na vybrané dílo, například formou přednášky či veřejného čtení.

22. 2. - 26. 3. 2017

Bartholomeus Spranger
Sv. Šebestián, (před 1610)
a
Ivan Pinkava
Šebestián, 2011

Jako druhý v pořadí byl ze sbírek GVUO vybrán obraz Bartholomea Sprangera, Sv. Šebestián. Dílo vybral fotograf Ivan Pinkava v přímé souvislosti se svou vlastní tvorbou. Petr Vaňous v knize Remains napsal: „Fotografické dílo Ivana Pinkavy je především kritickou referencí o stavu lidského ducha u jedince tzv. západní kultury. Autor jde po jeho kulturní podstatě, proto nabízí jistá zobecnění, ke kterým užívá jako prostředníky všeobecně srozumitelné kulturní kódy Západu. Rozkládá však jejich konvenční platnost ve prospěch možných proměn. Vytváří sled tezí o identitě a pochybách ‚člověka Západu‘, který prochází dějinnými zkušenostmi – krizemi, vzestupy a pády, aby se vždy vracel k všeobecně platným pravidlům všelidské existence, jejichž přesné pojmenování se vymyká, zdá se, našim možnostem.“

22. března 2017 bude v Domě umění fotograf Ivan Pinkava hovořit o svém výběru jednoho díla ze sbírek GVUO a nejen o něm.

 

 

 

 
 
 
 
Pro školy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist