logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Knihovna > Knihovní řád  
 
 
 
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


          
Knihovní řád
možno stáhnout ve formátu doc.
 

Knihovní řád
Galerie výtvarného umění v Ostravě

 Článek 1
Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

1.1.   Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě je veřejně přístupnou galerijní knihovnou se specializovanými fondy ve smyslu § 3, odst. d. Zákona č.257/2001 Sb.
1.2.   Posláním knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě je shromažďovat, evidovat, zpracovávat a zpřístupňovat fondy všech oblastí umělecko - historické literatury a katalogů výstav potřebných pro odbornou práci zaměstnanců galerie i odborné veřejnosti.
1.3.   Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.
1.4.   Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:
a)   Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
b)   vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb.
c)   Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (autorský zákon)
d)   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
f)    a dalšími příslušnými zákony a nařízeními
1.5.   Galerijní knihovna je knihovnou prezenční.

Článek 2
Knihovní fondy

2.1.   Ve specializovaném fondu knihovny jsou publikace vztahující se k odborné činnosti galerie (umělecko historická literatura, monografie umělců všech oborů výtvarného umění, katalogy výstav, slovníková a encyklopedická literatura a periodika).
2.2.   Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně ke studiu ve studovně.
2.3.   Ze specializovaného fondu mohou zaměstnanci galerie formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých odborných pracovišť galerie. Pracovník potvrzuje svým podpisem převzetí knihy nebo jiných dokumentů a po dobu výpůjčky za ně ručí.
2.4.   Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat. Do knih není dovoleno nic vpisovat, zvýrazňovat text apod.

Článek 3
Uživatelé knihovny – jejich práva a povinnosti
3.1.   Uživatelem knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě se stává osoba , která se zapíše v knize návštěv knihovny . Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle Zákona č.101/2000 Sb.
3.2.   Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem a pokyny pracovníka knihovny. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a galerie.
3.3.   Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do studovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. v šatně. Při odchodu jsou povinni předložit ke kontrole obsah svých tašek.
3.4.   Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít. Dále není dovoleno hlasitě mluvit, či jinak hlučet, používat mobilních telefonů.
3.5.   Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo ve studovně. V případě obsazení míst ve studovně uživatelé musí počkat na jejich uvolnění mimo prostor knihovny.
3.6.   Čtenáři nesmí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.
3.7.   Pokud čtenář - uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Článek 4
Výpůjční služby a další služby

4.1.   Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další dokumenty k prezenčnímu studiu pouze do studovny. Vzácnější materiály se půjčují maximálně po jednom výtisku.
4.2.   Mimo prostory studovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci galerie. Nesmějí je však vynášet z budovy galerie a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené.
4.3.   Meziknihovní výpůjční služby
         Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejich fondech prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Knihovna zprostředkovává MVS ze svých fondů jiným knihovnám a institucím po předchozím písemně potvrzeném požadavku. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy, poškozené výtisky
a výtisky potřebné pro práci galerie (slovníky, klíče apod.).

Článek 5
Ztráty a náhrady

5.1.   Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena na základě dohody s pracovníkem knihovny těmito formami:
a)   uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě
b)   jestliže to není možné, tedy dodáním vázáné kopie (popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby)
c)   jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může se knihovna  dohodnout s uživatelem na dodání jiného díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
d)   nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty
5.2.   Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 6
Výjimky a doplňky Knihovního řádu

6.1.   Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě nebo jím pověřený pracovník.
6.2.   Nedílnou součástí Knihovního řádu je ceník placených služeb a poplatků knihovny.
6.3.   Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 28.6. 2004

                                                                                            Mgr. Jiří Jůza, Ph.D.
                                                                                                ředitel GVUO

 

Přílohy Knihovního řádu

1.       Ceník placených služeb a poplatků knihovny
        
1.1.   Poplatky za výpůjční služby
a)   Za tuzemskou meziknihovní výpůjční službu pro jednu publikaci          požadovanou v jiné knihovně
               (zálohová platba - náklady za poštovné a balné)
V případě obdržení originálu je poplatek roven záloze.
50,- Kč
V případě obdržení kopie dokumentu se poplatek skládáz 20,- Kč paušálu za poštovné a ceny reprografických prací vyžádané zasílající knihovnou.  
b)   Za meziknihovní výpůjční službu (týká se jen knihoven), dokumenty zapůjčené jiným knihovnám – náklady za poštovné a balné
30,- Kč 
1.2.   Poplatky za informační služby  
Za jeden záznam vyhledaný v elektronických tuzemských databázích.
1,- Kč
Za jeden záznam vyhledaný v elektronických zahraničních databázích. 
2,- Kč
Za každou započatou půlhodinu vyhledávání v síti INTERNET. 
20,- Kč
1.3.    Poplatky za reprografické práce  
Za jednu stranu A4
1,- Kč
Za jednu stranu A3
2,- Kč
1.4.   Sankce – pokuty  

Při ztrátě, zničení, poškození dokumentu
(plus úhrada škody za pořízení nového dokumentu nebo jeho kopie,   viz bod 5.1 Knihovního řádu)                

100,- Kč

 
 


copyright 2008 - 2011| Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist